Danh sách tiểu hành tinh/351301–351400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
351301 2004 TM192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
351302 2004 TB193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
351303 2004 TE195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
351304 2004 TH203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351305 2004 TU213 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
351306 2004 TY280 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351307 2004 TN285 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351308 2004 TJ309 10/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
351309 2004 TA310 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
351310 2004 TV332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351311 2004 TQ342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351312 2004 TM343 14/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
351313 2004 TG348 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351314 2004 TG367 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
351315 2004 TL369 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351316 2004 UY2 21/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
351317 2004 UD4 16/10/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
351318 2004 UC8 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
351319 2004 VT2 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
351320 2004 VW16 04/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
351321 2004 VG27 05/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
351322 2004 VV29 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
351323 2004 VO33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351324 2004 VN46 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
351325 2004 VA58 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
351326 2004 VW72 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351327 2004 VR75 12/11/2004 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
351328 2004 WL10 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
351329 2004 XM2 01/12/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
351330 2004 XH12 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
351331 2004 XH29 10/12/2004 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
351332 2004 XH41 10/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,2 km MPC · JPL
351333 2004 XV48 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351334 2004 XZ88 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351335 2004 XB102 10/12/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
351336 2004 XM102 01/12/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
351337 2004 XQ140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
351338 2004 XR163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
351339 2004 XF183 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
351340 2004 YC5 20/12/2004 Socorro LINEAR APO 850 m MPC · JPL
351341 2005 AY5 06/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
351342 2005 AZ8 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351343 2005 AS21 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
351344 2005 AD24 07/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
351345 2005 AO27 13/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
351346 2005 AX30 09/01/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
351347 2005 AO40 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
351348 2005 AC46 15/01/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
351349 2005 AT48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
351350 2005 AV53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
351351 2005 AV65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
351352 2005 AP76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351353 2005 BA 16/01/2005 Mayhill A. Lowe 1,3 km MPC · JPL
351354 2005 BZ6 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
351355 2005 BE20 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
351356 2005 BJ23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
351357 2005 BV24 17/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351358 2005 BQ38 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 980 m MPC · JPL
351359 2005 BX48 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
351360 2005 CF2 01/02/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
351361 2005 CO3 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351362 2005 CX7 01/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351363 2005 CZ7 01/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
351364 2005 CX11 01/02/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
351365 2005 CN19 02/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
351366 2005 CQ31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351367 2005 CD40 05/02/2005 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,9 km MPC · JPL
351368 2005 CR61 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
351369 2005 CY67 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351370 2005 EY 01/03/2005 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
351371 2005 EM11 02/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
351372 2005 EU11 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351373 2005 ER24 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
351374 2005 EM26 03/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
351375 2005 EB41 01/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
351376 2005 EJ61 04/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
351377 2005 EU66 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
351378 2005 EM67 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
351379 2005 EX67 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
351380 2005 ER68 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
351381 2005 EL84 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
351382 2005 ER87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
351383 2005 EX91 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
351384 2005 EL94 03/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
351385 2005 EL129 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
351386 2005 EB133 09/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
351387 2005 EX136 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
351388 2005 EQ159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
351389 2005 EO174 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351390 2005 EN182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
351391 2005 EO198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
351392 2005 EQ198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
351393 2005 ES215 08/03/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
351394 2005 EM222 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
351395 2005 EU224 09/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
351396 2005 ES230 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
351397 2005 ET234 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
351398 2005 EP240 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
351399 2005 ET240 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
351400 2005 EY241 11/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL