Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/350201–350300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
350201 2012 HC23 16/01/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
350202 2012 LL11 13/10/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
350203 2012 OF6 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350204 2012 PL5 31/10/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
350205 2012 QE2 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 4,2 km MPC · JPL
350206 2012 QS39 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
350207 2012 QB41 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350208 2012 RA1 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
350209 2012 RH8 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350210 2012 RQ12 05/12/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
350211 2012 RO22 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350212 2012 RD25 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 10 km MPC · JPL
350213 2012 RK27 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350214 2012 RU33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
350215 2012 RW40 16/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
350216 2012 SV17 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
350217 2012 SW17 14/01/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
350218 2012 SW18 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
350219 2012 SJ19 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
350220 2012 SV22 13/10/1999 Apache Point SDSS 560 m MPC · JPL
350221 2012 SN27 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
350222 2012 SM54 22/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
350223 2012 SH55 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
350224 2012 SJ62 29/08/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
350225 2012 TU9 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350226 2012 TF11 19/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
350227 2012 TK12 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
350228 2012 TS17 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350229 2012 TV18 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350230 2012 TW26 07/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
350231 2012 TY26 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
350232 2012 TZ33 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
350233 2012 TW47 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350234 2012 TS56 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
350235 2012 TG57 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
350236 2012 TR57 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
350237 2012 TY57 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
350238 2012 TF68 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
350239 2012 TJ68 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
350240 2012 TF69 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
350241 2012 TJ71 19/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
350242 2012 TX71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
350243 2012 TZ78 22/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
350244 2012 TD80 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
350245 2012 TE80 18/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
350246 2012 TX88 13/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
350247 2012 TL89 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
350248 2012 TN89 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
350249 2012 TO89 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
350250 2012 TR99 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
350251 2012 TM100 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
350252 2012 TD125 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
350253 2012 TS125 16/11/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
350254 2012 TG131 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
350255 2012 TE145 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
350256 2012 TQ148 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
350257 2012 TG149 15/05/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
350258 2012 TU151 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
350259 2012 TV155 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
350260 2012 TL169 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
350261 2012 TB175 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
350262 2012 TA186 25/08/2003 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,3 km MPC · JPL
350263 2012 TO186 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
350264 2012 TG187 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
350265 2012 TL187 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350266 2012 TX189 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
350267 2012 TQ193 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
350268 2012 TY193 22/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
350269 2012 TD194 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
350270 2012 TG196 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350271 2012 TE197 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
350272 2012 TP215 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
350273 2012 TR215 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
350274 2012 TT215 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
350275 2012 TD219 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
350276 2012 TO230 19/07/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
350277 2012 TR232 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
350278 2012 TU232 29/09/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
350279 2012 TX232 07/10/2008 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
350280 2012 TK241 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
350281 2012 TA246 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
350282 2012 TD255 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
350283 2012 TD256 04/02/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
350284 2012 TK285 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
350285 2012 TE286 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
350286 2012 TL286 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
350287 2012 TQ286 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
350288 2012 TX290 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
350289 2012 TT293 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
350290 2012 TL294 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
350291 2012 TW294 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
350292 2012 TB296 13/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
350293 2012 TX296 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
350294 2012 TQ306 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
350295 2012 TU310 24/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
350296 2012 TA311 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
350297 2012 TL312 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
350298 2012 TM312 21/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
350299 2012 TY313 05/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
350300 2012 UJ31 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL