Danh sách tiểu hành tinh/347801–347900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
347801 2002 JE20 16/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347802 2002 JN31 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
347803 2002 JY55 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
347804 2002 JS104 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
347805 2002 JP110 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
347806 2002 JL132 09/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
347807 2002 JX146 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
347808 2002 LJ2 15/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
347809 2002 LJ39 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
347810 2002 LM42 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
347811 2002 LX62 13/06/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
347812 2002 MW3 25/06/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
347813 2002 NP1 05/07/2002 Socorro LINEAR AMO 1,0 km MPC · JPL
347814 2002 NQ24 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
347815 2002 NG60 14/07/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
347816 2002 NN66 09/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
347817 2002 NQ80 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
347818 2002 OZ5 20/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
347819 2002 OX6 20/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
347820 2002 OQ11 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
347821 2002 OM25 30/07/2002 Haleakala S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
347822 2002 OZ31 17/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
347823 2002 OE34 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
347824 2002 OM36 31/10/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
347825 2002 PD3 03/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
347826 2002 PZ3 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
347827 2002 PM24 06/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
347828 2002 PL25 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
347829 2002 PP33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
347830 2002 PU38 06/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
347831 2002 PH65 11/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
347832 2002 PH68 06/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
347833 2002 PY71 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
347834 2002 PL72 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
347835 2002 PV99 14/08/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
347836 2002 PA101 11/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
347837 2002 PO107 13/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
347838 2002 PY138 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
347839 2002 PK140 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
347840 2002 PM176 07/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
347841 2002 PR190 15/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
347842 2002 QL15 17/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
347843 2002 QB19 26/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
347844 2002 QX24 28/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347845 2002 QA68 28/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
347846 2002 QX70 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
347847 2002 QH83 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
347848 2002 QO84 16/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
347849 2002 QS88 30/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
347850 2002 QO93 18/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
347851 2002 QK118 30/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
347852 2002 QQ134 30/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
347853 2002 QK144 23/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
347854 2002 QQ149 08/10/2007 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,2 km MPC · JPL
347855 2002 RW30 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
347856 2002 RW43 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
347857 2002 RW74 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
347858 2002 RW122 08/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
347859 2002 RT132 12/09/2002 Essen Walter Hohmann Obs. 780 m MPC · JPL
347860 2002 RG175 13/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
347861 2002 RT190 12/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
347862 2002 RB201 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
347863 2002 RE201 13/09/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
347864 2002 RW213 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
347865 2002 RE235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 2,6 km MPC · JPL
347866 2002 RN237 15/09/2002 Palomar R. Matson 3,0 km MPC · JPL
347867 2002 RB241 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,5 km MPC · JPL
347868 2002 RD243 14/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
347869 2002 RB246 01/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
347870 2002 RE246 01/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
347871 2002 RL269 10/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
347872 2002 RZ270 04/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
347873 2002 SN52 17/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
347874 2002 TU3 17/09/2002 Anderson Mesa NEAT 1,2 km MPC · JPL
347875 2002 TA24 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
347876 2002 TF26 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
347877 2002 TW52 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
347878 2002 TH56 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
347879 2002 TM59 03/10/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
347880 2002 TP84 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
347881 2002 TG85 02/10/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
347882 2002 TJ109 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
347883 2002 TU129 04/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
347884 2002 TE156 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
347885 2002 TB169 03/10/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
347886 2002 TG170 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
347887 2002 TG186 04/10/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
347888 2002 TE190 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
347889 2002 TX202 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
347890 2002 TQ207 04/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
347891 2002 TS218 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
347892 2002 TR219 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
347893 2002 TO287 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
347894 2002 TO364 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
347895 2002 TP368 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
347896 2002 TQ369 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
347897 2002 TY379 06/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
347898 2002 UH74 30/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
347899 2002 UR74 30/10/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
347900 2002 VR3 01/11/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL