Danh sách tiểu hành tinh/346701–346800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346701 2008 YM144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346702 2008 YB151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
346703 2008 YE155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
346704 2008 YD156 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346705 2008 YA159 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
346706 2008 YO159 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346707 2008 YU159 22/12/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
346708 2008 YT162 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346709 2008 YL165 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
346710 2008 YZ166 19/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
346711 2008 YB167 20/12/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
346712 2008 YC169 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
346713 2008 YK169 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,1 km MPC · JPL
346714 2008 YU169 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
346715 2008 YN172 29/12/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
346716 2009 AW 02/01/2009 Mayhill A. Lowe 1,7 km MPC · JPL
346717 2009 AB1 01/01/2009 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
346718 2009 AL6 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346719 2009 AO12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346720 2009 AX14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
346721 2009 AP15 14/01/2009 Weihai Shandong University Obs. 1,6 km MPC · JPL
346722 2009 AH17 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346723 2009 AJ17 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346724 2009 AT18 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
346725 2009 AU21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346726 2009 AN22 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
346727 2009 AU23 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346728 2009 AZ25 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346729 2009 AK26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346730 2009 AA27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346731 2009 AY30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346732 2009 AX33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346733 2009 AH46 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346734 2009 AM49 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346735 2009 AV50 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346736 2009 BQ3 31/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
346737 2009 BX3 18/01/2009 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
346738 2009 BA4 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
346739 2009 BE5 17/01/2009 Dauban F. Kugel 1,6 km MPC · JPL
346740 2009 BX5 18/01/2009 Sandlot G. Hug 2,8 km MPC · JPL
346741 2009 BP7 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
346742 2009 BL8 17/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
346743 2009 BJ12 25/01/2009 Gaisberg R. Gierlinger 2,4 km MPC · JPL
346744 2009 BS14 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346745 2009 BD15 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346746 2009 BG16 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346747 2009 BX16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
346748 2009 BF17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346749 2009 BX18 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346750 2009 BM23 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346751 2009 BR27 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346752 2009 BS28 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346753 2009 BX31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
346754 2009 BW34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346755 2009 BF35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346756 2009 BX37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346757 2009 BD41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346758 2009 BY43 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346759 2009 BV46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
346760 2009 BB55 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
346761 2009 BH57 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346762 2009 BG62 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
346763 2009 BZ73 16/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
346764 2009 BE74 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346765 2009 BF74 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
346766 2009 BN74 18/01/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
346767 2009 BS74 18/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
346768 2009 BQ79 30/01/2009 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
346769 2009 BY84 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346770 2009 BE85 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346771 2009 BH85 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346772 2009 BR86 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346773 2009 BP93 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346774 2009 BS95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346775 2009 BT95 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346776 2009 BX99 28/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
346777 2009 BL111 28/01/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
346778 2009 BP113 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
346779 2009 BU114 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346780 2009 BY120 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
346781 2009 BW122 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346782 2009 BC123 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
346783 2009 BU128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
346784 2009 BQ130 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
346785 2009 BX132 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
346786 2009 BQ138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346787 2009 BV141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346788 2009 BZ144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346789 2009 BC145 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
346790 2009 BJ146 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
346791 2009 BV149 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
346792 2009 BG153 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346793 2009 BF155 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346794 2009 BC157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346795 2009 BV157 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346796 2009 BX158 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346797 2009 BJ173 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346798 2009 BM174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
346799 2009 BQ174 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346800 2009 BE175 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,7 km MPC · JPL