Danh sách tiểu hành tinh/346601–346700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
346601 2008 WE32 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
346602 2008 WO32 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
346603 2008 WH35 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346604 2008 WY42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346605 2008 WR46 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346606 2008 WR58 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346607 2008 WG60 21/11/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
346608 2008 WC63 20/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
346609 2008 WD64 18/11/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
346610 2008 WN68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346611 2008 WD73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346612 2008 WF75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
346613 2008 WB81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346614 2008 WG84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346615 2008 WQ84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346616 2008 WG90 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346617 2008 WK90 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
346618 2008 WH92 07/11/2008 Charleston ARO 1,2 km MPC · JPL
346619 2008 WA93 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
346620 2008 WE95 21/11/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 1,4 km MPC · JPL
346621 2008 WM95 23/11/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
346622 2008 WS99 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
346623 2008 WU100 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
346624 2008 WS109 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346625 2008 WK112 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346626 2008 WJ113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
346627 2008 WC124 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
346628 2008 WD125 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346629 2008 WO128 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
346630 2008 WC132 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346631 2008 WK133 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346632 2008 WX135 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346633 2008 WD136 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
346634 2008 WW137 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346635 2008 WS138 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346636 2008 WW139 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
346637 2008 WZ140 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
346638 2008 XH3 06/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
346639 2008 XN4 07/10/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
346640 2008 XR8 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
346641 2008 XD12 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346642 2008 XQ14 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
346643 2008 XV14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346644 2008 XC22 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
346645 2008 XS29 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
346646 2008 XN35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
346647 2008 XD40 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346648 2008 XQ45 04/12/2008 Sandlot G. Hug 940 m MPC · JPL
346649 2008 XU49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346650 2008 XR51 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346651 2008 XO54 02/12/2008 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
346652 2008 XA55 06/12/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
346653 2008 XC55 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
346654 2008 YT 19/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 1,2 km MPC · JPL
346655 2008 YD1 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
346656 2008 YH1 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346657 2008 YW2 22/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
346658 2008 YA7 23/12/2008 Dauban F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
346659 2008 YZ7 22/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
346660 2008 YT11 21/12/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
346661 2008 YW13 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
346662 2008 YG14 20/12/2008 Lulin LUSS 2,8 km MPC · JPL
346663 2008 YH17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346664 2008 YN18 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
346665 2008 YH21 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
346666 2008 YK22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
346667 2008 YS25 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346668 2008 YP26 24/12/2008 Dauban F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
346669 2008 YE27 22/12/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
346670 2008 YF27 22/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
346671 2008 YH28 29/12/2008 Mayhill A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
346672 2008 YL29 27/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
346673 2008 YO32 30/12/2008 Purple Mountain PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
346674 2008 YN33 29/12/2008 Dauban F. Kugel 1,7 km MPC · JPL
346675 2008 YM34 31/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
346676 2008 YT34 27/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
346677 2008 YK36 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346678 2008 YS38 29/12/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
346679 2008 YN39 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
346680 2008 YV40 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
346681 2008 YG50 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346682 2008 YR63 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
346683 2008 YL78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
346684 2008 YU78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
346685 2008 YF82 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
346686 2008 YJ83 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
346687 2008 YY84 27/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
346688 2008 YJ109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
346689 2008 YT110 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
346690 2008 YE113 31/12/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
346691 2008 YA114 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
346692 2008 YU120 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
346693 2008 YH121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
346694 2008 YZ121 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
346695 2008 YC123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
346696 2008 YG123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
346697 2008 YG124 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
346698 2008 YN134 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
346699 2008 YO138 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
346700 2008 YT138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL