Danh sách tiểu hành tinh/340501–340600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
340501 2006 HT118 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340502 2006 HW120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
340503 2006 HC151 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
340504 2006 HZ152 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340505 2006 HG153 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340506 2006 HL153 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340507 2006 JT6 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340508 2006 JJ7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340509 2006 JT8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
340510 2006 JB12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
340511 2006 JO13 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340512 2006 JT13 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340513 2006 JC15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
340514 2006 JG19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
340515 2006 JA20 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340516 2006 JT21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
340517 2006 JH23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
340518 2006 JU25 06/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340519 2006 JC26 03/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
340520 2006 JY27 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
340521 2006 JO31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
340522 2006 JO33 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340523 2006 JV33 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340524 2006 JL34 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340525 2006 JO35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
340526 2006 JD37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340527 2006 JN37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340528 2006 JV37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340529 2006 JU38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
340530 2006 JR48 08/05/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
340531 2006 JZ49 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
340532 2006 JS50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
340533 2006 JM51 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340534 2006 JY51 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
340535 2006 JX53 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
340536 2006 JA54 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
340537 2006 JX54 08/05/2006 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
340538 2006 JJ73 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,3 km MPC · JPL
340539 2006 JR81 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340540 2006 KL4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
340541 2006 KS4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
340542 2006 KB8 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
340543 2006 KJ14 20/05/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
340544 2006 KJ16 20/05/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
340545 2006 KB18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
340546 2006 KN22 20/05/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
340547 2006 KM28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340548 2006 KW31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
340549 2006 KU34 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
340550 2006 KL35 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
340551 2006 KU44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
340552 2006 KL48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
340553 2006 KP48 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
340554 2006 KC50 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
340555 2006 KO54 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340556 2006 KH63 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340557 2006 KH64 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
340558 2006 KA66 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
340559 2006 KN66 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
340560 2006 KY76 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
340561 2006 KR78 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
340562 2006 KC81 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
340563 2006 KH92 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
340564 2006 KH95 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
340565 2006 KS96 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
340566 2006 KB100 29/05/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
340567 2006 KA105 28/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
340568 2006 KS108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
340569 2006 KK115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
340570 2006 KY115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
340571 2006 KG123 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
340572 2006 KM123 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
340573 2006 MF3 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
340574 2006 MG12 21/06/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
340575 2006 MO14 29/06/2006 Hibiscus S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
340576 2006 OO3 21/07/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
340577 2006 OY5 18/07/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
340578 2006 OB12 21/07/2006 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
340579 2006 PY 06/08/2006 Dax Dax Obs. 5,1 km MPC · JPL
340580 2006 PS3 12/08/2006 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
340581 2006 PL5 12/08/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
340582 2006 PD7 12/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
340583 2006 PG9 13/08/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
340584 2006 PP10 13/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
340585 2006 PH17 15/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
340586 2006 PL20 14/08/2006 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
340587 2006 PW21 15/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
340588 2006 PJ23 12/08/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
340589 2006 PB29 10/08/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
340590 2006 PT32 15/08/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
340591 2006 PZ36 12/08/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
340592 2006 PA38 13/08/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
340593 2006 PQ39 14/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
340594 2006 QH1 16/08/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
340595 2006 QB2 17/08/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
340596 2006 QE17 17/08/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
340597 2006 QN21 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
340598 2006 QG22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
340599 2006 QF32 19/08/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
340600 2006 QW32 21/07/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL