Danh sách tiểu hành tinh/339901–340000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
339901 2005 TB192 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
339902 2005 UT4 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339903 2005 UD5 27/10/2005 Mount Graham W. H. Ryan 1,7 km MPC · JPL
339904 2005 UO11 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
339905 2005 UC13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
339906 2005 UQ19 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339907 2005 UJ20 22/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
339908 2005 UL20 22/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
339909 2005 UJ26 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
339910 2005 UV29 23/10/2005 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
339911 2005 UU31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339912 2005 UC34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339913 2005 UF34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
339914 2005 UF36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
339915 2005 UX36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339916 2005 UB38 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339917 2005 UB42 21/10/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
339918 2005 UQ42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
339919 2005 UN44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
339920 2005 UR45 22/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
339921 2005 UZ45 22/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
339922 2005 UF46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
339923 2005 US47 22/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
339924 2005 UA49 23/10/2005 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
339925 2005 UK49 23/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
339926 2005 US49 23/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
339927 2005 UF50 23/10/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
339928 2005 UT51 23/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
339929 2005 UC52 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
339930 2005 UZ55 23/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
339931 2005 UA62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
339932 2005 UY63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
339933 2005 UK66 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339934 2005 UV67 22/10/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
339935 2005 UU71 23/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
339936 2005 UY85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
339937 2005 US88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
339938 2005 UJ93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
339939 2005 UY94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
339940 2005 UM99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
339941 2005 UH105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
339942 2005 UD106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339943 2005 UX110 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
339944 2005 UV116 23/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
339945 2005 UE118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339946 2005 UZ122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
339947 2005 UZ124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
339948 2005 UO125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339949 2005 UB131 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
339950 2005 UH140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
339951 2005 UF141 25/10/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
339952 2005 UP141 25/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
339953 2005 UA145 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
339954 2005 UX151 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
339955 2005 UF157 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339956 2005 UX160 22/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
339957 2005 UH162 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
339958 2005 UY162 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339959 2005 UP170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339960 2005 UB173 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
339961 2005 UO177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
339962 2005 UN178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339963 2005 UP178 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
339964 2005 UA184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
339965 2005 UO187 30/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
339966 2005 UF188 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
339967 2005 UW194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
339968 2005 UZ199 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
339969 2005 US208 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
339970 2005 UM210 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
339971 2005 UD214 24/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
339972 2005 UU214 27/10/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
339973 2005 UC217 27/10/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
339974 2005 UK218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339975 2005 UM218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339976 2005 UD224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339977 2005 UR226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339978 2005 UC229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
339979 2005 UY229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339980 2005 UY230 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
339981 2005 UH243 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339982 2005 US244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339983 2005 UY244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
339984 2005 UR248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
339985 2005 UQ249 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
339986 2005 UE251 23/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
339987 2005 UT256 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
339988 2005 UD259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
339989 2005 UF259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
339990 2005 UR261 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339991 2005 UG262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
339992 2005 UN262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
339993 2005 UQ275 29/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
339994 2005 UT278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
339995 2005 UX278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
339996 2005 UT282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
339997 2005 UD286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
339998 2005 UT292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
339999 2005 UW292 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
340000 2005 UV297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also