Danh sách tiểu hành tinh/338901–339000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338901 2004 CP99 15/02/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
338902 2004 CH100 15/02/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
338903 2004 CX128 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
338904 2004 DN1 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
338905 2004 DB10 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
338906 2004 DL26 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
338907 2004 DJ27 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338908 2004 DH33 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
338909 2004 DM35 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
338910 2004 DW38 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
338911 2004 DE45 17/02/2004 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
338912 2004 DJ56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
338913 2004 DS56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
338914 2004 DU56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338915 2004 DM66 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
338916 2004 ED1 14/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
338917 2004 EN2 13/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338918 2004 EO3 10/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338919 2004 ES4 11/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
338920 2004 EU8 13/03/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
338921 2004 EQ12 11/03/2004 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
338922 2004 EJ13 11/03/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
338923 2004 EK13 11/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
338924 2004 EO19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338925 2004 EZ27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338926 2004 EL35 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
338927 2004 EO36 13/03/2004 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
338928 2004 EJ39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338929 2004 EM40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
338930 2004 ED41 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
338931 2004 EU41 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338932 2004 EH42 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
338933 2004 EY46 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338934 2004 EU48 15/03/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
338935 2004 EY52 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
338936 2004 EG53 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
338937 2004 EQ53 15/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
338938 2004 EF59 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338939 2004 EN60 11/03/2004 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
338940 2004 EU61 12/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
338941 2004 EJ63 13/03/2004 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
338942 2004 EC64 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
338943 2004 EL64 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338944 2004 ER66 14/03/2004 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
338945 2004 EL69 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
338946 2004 ET70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338947 2004 EN74 13/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
338948 2004 ER75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
338949 2004 EW75 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338950 2004 EA76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
338951 2004 EQ85 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
338952 2004 EL88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338953 2004 EL101 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338954 2004 ED104 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
338955 2004 EM111 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
338956 2004 ET112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
338957 2004 EH113 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
338958 2004 EU113 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338959 2004 FO6 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338960 2004 FH18 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
338961 2004 FB20 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338962 2004 FC23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338963 2004 FC26 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338964 2004 FX33 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
338965 2004 FG41 18/03/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
338966 2004 FU42 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
338967 2004 FK46 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338968 2004 FA50 18/03/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
338969 2004 FR53 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338970 2004 FF54 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338971 2004 FQ56 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
338972 2004 FG65 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
338973 2004 FN74 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338974 2004 FN77 18/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
338975 2004 FS84 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338976 2004 FC89 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338977 2004 FW101 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
338978 2004 FT104 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338979 2004 FC105 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
338980 2004 FZ111 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338981 2004 FM112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
338982 2004 FV112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
338983 2004 FV126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
338984 2004 FF128 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
338985 2004 FQ130 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
338986 2004 FE135 27/03/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
338987 2004 FZ136 28/03/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
338988 2004 FU142 27/03/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
338989 2004 FO145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
338990 2004 GS 09/04/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
338991 2004 GC3 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
338992 2004 GN5 11/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
338993 2004 GK8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
338994 2004 GH12 09/04/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
338995 2004 GU15 09/04/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
338996 2004 GQ28 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338997 2004 GO30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
338998 2004 GD31 13/04/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
338999 2004 GF32 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
339000 2004 GK38 15/04/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also