Danh sách tiểu hành tinh/338101–338200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338101 2002 PD196 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
338102 2002 PQ197 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
338103 2002 PV197 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
338104 2002 PP200 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
338105 2002 PE201 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
338106 2002 QH7 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
338107 2002 QS14 26/08/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
338108 2002 QQ26 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
338109 2002 QJ31 29/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
338110 2002 QW46 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338111 2002 QD48 27/08/2002 Palomar S. F. Hönig 530 m MPC · JPL
338112 2002 QJ53 17/08/2002 Palomar A. Lowe 900 m MPC · JPL
338113 2002 QJ55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
338114 2002 QG56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 900 m MPC · JPL
338115 2002 QE58 17/08/2002 Palomar A. Lowe 540 m MPC · JPL
338116 2002 QP62 28/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
338117 2002 QK63 28/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338118 2002 QZ69 28/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
338119 2002 QU70 18/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
338120 2002 QY70 17/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
338121 2002 QZ73 19/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
338122 2002 QE74 28/08/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
338123 2002 QC78 27/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
338124 2002 QV81 19/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
338125 2002 QQ83 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338126 2002 QD87 19/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
338127 2002 QA89 27/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
338128 2002 QU89 12/08/2002 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
338129 2002 QL90 19/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
338130 2002 QP90 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
338131 2002 QW90 30/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338132 2002 QS93 18/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338133 2002 QX96 18/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
338134 2002 QE98 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
338135 2002 QP100 19/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
338136 2002 QE101 30/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338137 2002 QR107 27/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338138 2002 QF108 17/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
338139 2002 QU108 17/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338140 2002 QE110 27/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338141 2002 QG115 19/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
338142 2002 QK115 18/08/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
338143 2002 QU115 18/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
338144 2002 QA117 26/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338145 2002 QU120 30/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
338146 2002 QA126 17/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
338147 2002 QE127 29/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
338148 2002 QO128 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338149 2002 QP128 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
338150 2002 QY129 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338151 2002 QX131 30/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
338152 2002 QS132 27/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
338153 2002 QP136 26/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
338154 2002 QN142 12/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,3 km MPC · JPL
338155 2002 QU146 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
338156 2002 QG147 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
338157 2002 QZ149 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
338158 2002 QX150 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
338159 2002 RY 03/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
338160 2002 RP2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 970 m MPC · JPL
338161 2002 RH6 01/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
338162 2002 RL15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
338163 2002 RT22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
338164 2002 RP35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
338165 2002 RR66 03/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
338166 2002 RZ66 03/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
338167 2002 RR69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
338168 2002 RX77 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
338169 2002 RP78 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
338170 2002 RV84 05/09/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
338171 2002 RL111 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338172 2002 RV112 07/09/2002 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
338173 2002 RV115 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
338174 2002 RY115 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338175 2002 RD116 20/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
338176 2002 RC118 06/09/2002 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
338177 2002 RU125 06/09/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
338178 2002 RJ126 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
338179 2002 RC132 11/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
338180 2002 RX132 09/09/2002 Haleakala NEAT 770 m MPC · JPL
338181 2002 RE158 11/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
338182 2002 RF165 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338183 2002 RP170 13/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
338184 2002 RA173 13/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
338185 2002 RY182 11/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
338186 2002 RK183 11/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
338187 2002 RK200 13/09/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
338188 2002 RW200 01/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
338189 2002 RE203 13/09/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
338190 2002 RV210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
338191 2002 RO240 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,7 km MPC · JPL
338192 2002 RW255 04/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
338193 2002 RQ257 04/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338194 2002 RM261 11/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
338195 2002 RB268 12/09/2002 Palomar NEAT 530 m MPC · JPL
338196 2002 RQ269 04/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
338197 2002 RM270 04/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338198 2002 RX273 15/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
338199 2002 RS275 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338200 2002 RQ278 15/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL