Danh sách tiểu hành tinh/336201–336300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
336201 2008 SU3 22/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
336202 2008 SE5 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
336203 Sandrobuss 2008 SE11 22/09/2008 Vicques M. Ory 3,1 km MPC · JPL
336204 Sardinas 2008 SM11 24/09/2008 La Cañada J. Lacruz 1,0 km MPC · JPL
336205 2008 SX18 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336206 2008 SP29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336207 2008 SA31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336208 2008 SP31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336209 2008 SJ32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336210 2008 SB44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336211 2008 SH44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336212 2008 SN45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
336213 2008 SC46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336214 2008 SR49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
336215 2008 SS50 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
336216 2008 SE55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
336217 2008 SP55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
336218 2008 SH56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
336219 2008 SK56 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
336220 2008 SR58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336221 2008 SJ63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336222 2008 SZ64 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
336223 2008 SC72 22/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
336224 2008 SZ73 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336225 2008 SA78 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
336226 2008 SE81 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
336227 2008 SJ81 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
336228 2008 SU81 25/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
336229 2008 SF84 25/09/2008 Dauban F. Kugel 2,7 km MPC · JPL
336230 2008 SS88 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336231 2008 SZ90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336232 2008 SM95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336233 2008 SF98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336234 2008 SJ99 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336235 2008 SP100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336236 2008 SQ104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
336237 2008 SJ106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336238 2008 SV107 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
336239 2008 SD110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336240 2008 SF112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
336241 2008 SK112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336242 2008 SL112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
336243 2008 SB116 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336244 2008 SD116 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336245 2008 ST117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
336246 2008 SV119 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
336247 2008 SH123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
336248 2008 SH124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
336249 2008 SX126 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336250 2008 SM129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
336251 2008 SG130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
336252 2008 SF133 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336253 2008 SW137 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336254 2008 SC143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
336255 2008 SW147 25/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
336256 2008 ST149 29/09/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
336257 2008 SX149 29/09/2008 Dauban F. Kugel 1,9 km MPC · JPL
336258 2008 SU155 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
336259 2008 SK163 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
336260 2008 SE165 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
336261 2008 SC166 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
336262 2008 SD167 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
336263 2008 SV167 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
336264 2008 SY167 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
336265 2008 SS173 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
336266 2008 SK174 22/09/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
336267 2008 SO176 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
336268 2008 SL179 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336269 2008 SP191 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
336270 2008 SV192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336271 2008 SD200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
336272 2008 SX201 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336273 2008 SF218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
336274 2008 SG224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336275 2008 SO239 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
336276 2008 SB240 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
336277 2008 SW241 29/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
336278 2008 SL245 29/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
336279 2008 SR245 29/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
336280 2008 SC249 21/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
336281 2008 SA250 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
336282 2008 SH250 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
336283 2008 SK250 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336284 2008 SC253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
336285 2008 SL253 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
336286 2008 SD271 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
336287 2008 SK272 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
336288 2008 SQ280 22/09/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
336289 2008 SB282 25/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
336290 2008 SQ285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
336291 2008 SL289 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
336292 2008 SV289 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
336293 2008 SW289 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
336294 2008 SB295 23/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
336295 2008 SS298 21/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
336296 2008 SH299 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
336297 2008 SH301 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
336298 2008 SB302 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
336299 2008 SM308 30/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
336300 2008 SK309 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL