Danh sách tiểu hành tinh/333801–333900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
333801 2011 HG60 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
333802 2011 HY75 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
333803 2011 HJ99 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
333804 2011 HE100 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333805 2011 HN100 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333806 2011 JY 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
333807 2011 JX6 14/09/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
333808 2011 JZ17 26/11/1995 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
333809 2011 SJ164 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333810 2011 UB156 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333811 2011 WA64 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
333812 2012 BS132 01/04/2004 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
333813 2012 CV14 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333814 2012 EU10 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
333815 2012 FD27 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
333816 2012 FZ38 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
333817 2012 FN39 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333818 2012 GG28 23/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333819 2012 HR21 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
333820 2012 HK39 21/02/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
333821 2012 HJ49 24/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 4,2 km MPC · JPL
333822 2012 HO57 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
333823 2012 HX61 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333824 2012 HM62 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333825 2012 HZ70 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
333826 2012 HF78 03/10/1997 Caussols ODAS 4,7 km MPC · JPL
333827 2012 JR22 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
333828 2012 JM24 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333829 2012 JO24 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
333830 2012 JB25 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333831 2012 JF46 08/05/1999 Socorro CSS 2,4 km MPC · JPL
333832 2012 JL46 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
333833 2012 JJ66 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
333834 2012 KZ10 23/05/2001 Apache Point SDSS 5,7 km MPC · JPL
333835 2012 KU28 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333836 2012 KN50 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333837 2012 LU11 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333838 2012 LL24 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333839 2012 MX5 02/06/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
333840 2012 MT6 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
333841 1121 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
333842 1960 SV 24/09/1960 Palomar L. D. Schmadel, R. M. Stoss 1,0 km MPC · JPL
333843 1990 SH4 17/09/1990 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333844 1990 WQ 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
333845 1991 TD10 10/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333846 1992 SL11 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
333847 1993 YB 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333848 1994 SN1 27/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333849 1994 UE9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
333850 1995 CH5 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333851 1995 FA6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333852 1995 FK15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333853 1995 SV8 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
333854 1995 SE12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333855 1995 SD37 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
333856 1995 SL63 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
333857 1995 SY64 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
333858 1995 SW69 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
333859 1995 TB11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
333860 1995 UM40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333861 1995 UV40 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
333862 1995 WF1 16/11/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 620 m MPC · JPL
333863 1995 WK14 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
333864 1996 AT6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
333865 1996 AM19 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
333866 1996 EZ6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333867 1996 RH8 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
333868 1996 TA16 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333869 1996 TQ33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
333870 1997 ES12 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333871 1997 EP31 10/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
333872 1997 HY2 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333873 1997 SN5 28/09/1997 Needville Needville Obs. 870 m MPC · JPL
333874 1997 SH23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333875 1997 SP23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
333876 1997 SY27 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
333877 1997 TM9 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333878 1997 WF7 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
333879 1997 WG24 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
333880 1997 YV12 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
333881 1998 BX44 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
333882 1998 HP10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
333883 1998 HU30 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
333884 1998 HS50 29/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
333885 1998 QC74 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
333886 1998 RN43 14/09/1998 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
333887 1998 RX50 14/09/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
333888 1998 ST4 19/09/1998 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
333889 1998 SV4 19/09/1998 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
333890 1998 SK24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
333891 1998 SO46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
333892 1998 SP51 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
333893 1998 SA53 30/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
333894 1998 SM85 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
333895 1999 BV30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
333896 1999 BE33 22/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
333897 1999 RF13 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
333898 1999 RN16 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
333899 1999 RQ21 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
333900 1999 RG70 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL