Danh sách tiểu hành tinh/326901–327000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
326901 2003 WF80 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
326902 2003 WY88 16/11/2003 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
326903 2003 WD94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
326904 2003 WS120 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
326905 2003 WT124 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326906 2003 WC143 23/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
326907 2003 WS150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
326908 2003 WH161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326909 2003 WU161 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326910 2003 WF171 23/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
326911 2003 WG172 30/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326912 2003 WM172 30/11/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
326913 2003 XZ2 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326914 2003 XE18 14/12/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
326915 2003 XU39 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
326916 2003 YM17 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326917 2003 YR29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
326918 2003 YC36 19/12/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
326919 2003 YX61 19/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
326920 2003 YE71 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
326921 2003 YW103 21/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
326922 2003 YK143 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326923 2003 YY145 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326924 2003 YW161 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
326925 2004 BN18 17/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
326926 2004 BM28 18/01/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
326927 2004 BP28 18/01/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
326928 2004 BE41 21/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
326929 2004 BZ43 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
326930 2004 BU67 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326931 2004 BG76 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
326932 2004 BG80 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
326933 2004 BT136 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326934 2004 CB7 10/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
326935 2004 CH11 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
326936 2004 CT11 11/02/2004 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
326937 2004 CC45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326938 2004 CR56 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
326939 2004 CL57 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326940 2004 CN76 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
326941 2004 CS81 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
326942 2004 CR121 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
326943 2004 DY15 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
326944 2004 DP19 17/02/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
326945 2004 DF39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
326946 2004 EN20 15/03/2004 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
326947 2004 EO46 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
326948 2004 FT1 17/03/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
326949 2004 FR2 17/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
326950 2004 FZ7 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
326951 2004 FV15 23/03/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
326952 2004 FC61 19/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
326953 2004 FN67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326954 2004 FG131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
326955 2004 GU11 12/04/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
326956 2004 GY11 12/04/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
326957 2004 GF34 12/04/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
326958 2004 GH47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
326959 2004 HP1 19/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326960 2004 HL20 22/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
326961 2004 HJ71 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
326962 2004 JC2 11/05/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
326963 2004 JC7 13/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326964 2004 JR14 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326965 2004 JL18 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
326966 2004 JB20 14/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326967 2004 JE20 14/05/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
326968 2004 JX21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
326969 2004 JG44 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
326970 2004 JQ45 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326971 2004 KB12 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
326972 2004 LV4 12/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
326973 2004 LR7 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
326974 2004 LO31 14/06/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
326975 2004 MJ 17/06/2004 Wrightwood D. Mayes 3,4 km MPC · JPL
326976 2004 MY6 20/06/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
326977 2004 NU1 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
326978 2004 NT2 10/07/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
326979 2004 NH16 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
326980 2004 NA20 14/07/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
326981 2004 OH8 16/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
326982 2004 OV14 29/07/2004 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
326983 2004 PJ4 05/08/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
326984 2004 PM5 06/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
326985 2004 PV20 06/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
326986 2004 PM38 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
326987 2004 PB60 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326988 2004 PN77 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
326989 2004 PG78 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
326990 2004 PB79 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
326991 2004 PC80 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
326992 2004 PZ86 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
326993 2004 PG88 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
326994 2004 PQ91 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
326995 2004 PN115 13/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
326996 2004 QJ4 20/08/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
326997 2004 QE18 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
326998 2004 QG27 20/08/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
326999 2004 QG28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
327000 2004 RZ5 04/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also