Danh sách tiểu hành tinh/325401–325500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
325401 2009 FB72 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
325402 2009 HH2 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
325403 2009 HM22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
325404 2009 HO27 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
325405 2009 HE83 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
325406 2009 HX91 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325407 2009 HC92 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
325408 2009 HH100 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325409 2009 JD5 13/05/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
325410 2009 JX16 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325411 2009 KQ1 17/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
325412 2009 KB4 24/05/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
325413 2009 KP5 24/05/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
325414 2009 KX7 15/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
325415 2009 KM18 27/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
325416 2009 KB19 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
325417 2009 KF22 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325418 2009 KY35 20/05/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
325419 2009 KA36 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
325420 2009 MK1 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
325421 2009 NF 01/07/2009 Hibiscus N. Teamo 1,4 km MPC · JPL
325422 2009 NN1 15/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
325423 2009 OC2 20/07/2009 Sierra Stars R. Matson 1,1 km MPC · JPL
325424 2009 OX3 22/07/2009 Hibiscus N. Teamo 2,2 km MPC · JPL
325425 2009 OZ5 17/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 910 m MPC · JPL
325426 2009 OZ8 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
325427 2009 OG9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
325428 2009 OL13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325429 2009 OL14 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
325430 2009 OY15 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325431 2009 OJ16 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
325432 2009 OJ19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325433 2009 OR19 30/07/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,0 km MPC · JPL
325434 2009 OW20 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
325435 2009 OP21 26/07/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
325436 Khlebov 2009 OJ23 26/07/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,6 km MPC · JPL
325437 2009 PE7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325438 2009 PN19 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
325439 2009 PM20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325440 2009 PP20 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325441 2009 QK 16/08/2009 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
325442 2009 QZ1 17/08/2009 Vicques M. Ory 3,8 km MPC · JPL
325443 2009 QT3 16/08/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
325444 2009 QE6 17/08/2009 Hibiscus N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
325445 2009 QG6 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
325446 2009 QD13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325447 2009 QR13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325448 2009 QC14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325449 2009 QN14 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
325450 2009 QM15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325451 2009 QN16 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325452 2009 QA19 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
325453 2009 QZ20 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
325454 2009 QW24 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
325455 Della Valle 325455|Della Valle}} 20/08/2009 Magasa M. Tonincelli, W. Marinello 3,2 km MPC · JPL
325456 2009 QT27 17/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
325457 2009 QZ29 23/08/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 3,6 km MPC · JPL
325458 2009 QR37 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,6 km MPC · JPL
325459 2009 QA39 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325460 2009 QV44 27/08/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
325461 2009 QU46 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
325462 2009 QR47 28/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
325463 2009 QO50 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
325464 2009 QN51 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325465 2009 QM52 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
325466 2009 QR53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
325467 2009 QN54 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325468 2009 QO55 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
325469 2009 QZ56 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
325470 2009 QO57 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325471 2009 QR59 21/08/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
325472 2009 QX59 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
325473 2009 QM61 22/08/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
325474 2009 QP62 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
325475 2009 QS62 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
325476 2009 RY 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 2,7 km MPC · JPL
325477 2009 RG1 11/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
325478 2009 RK1 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
325479 2009 RF2 12/09/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
325480 2009 RW2 11/09/2009 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
325481 2009 RK6 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
325482 2009 RM6 15/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
325483 2009 RJ8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325484 2009 RX8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325485 2009 RL9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
325486 2009 RN11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
325487 2009 RP12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
325488 2009 RF13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
325489 2009 RJ13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
325490 2009 RJ15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
325491 2009 RP17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
325492 2009 RW17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
325493 2009 RF18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
325494 2009 RK18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
325495 2009 RC19 13/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 4,6 km MPC · JPL
325496 2009 RP19 14/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
325497 2009 RS25 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
325498 2009 RK28 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
325499 2009 RL30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
325500 2009 RX34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL