Danh sách tiểu hành tinh/324501–324600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324501 2006 UQ286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
324502 2006 UO288 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324503 2006 UY328 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
324504 2006 UQ334 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324505 2006 UC346 17/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
324506 2006 VZ5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324507 2006 VV20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324508 2006 VN29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
324509 2006 VZ32 11/11/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
324510 2006 VG37 11/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324511 2006 VH45 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324512 2006 VD46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324513 2006 VD51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324514 2006 VH55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324515 2006 VS55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324516 2006 VV55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324517 2006 VV72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
324518 2006 VW72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324519 2006 VC85 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324520 2006 VS87 14/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
324521 2006 VS92 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324522 2006 VJ101 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
324523 2006 VU106 13/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
324524 2006 VZ108 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324525 2006 VZ111 13/11/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
324526 2006 VX113 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324527 2006 VN119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324528 2006 VA128 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324529 2006 VW135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324530 2006 VJ138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
324531 2006 VD139 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
324532 2006 VR144 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
324533 2006 VF146 15/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
324534 2006 VW168 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324535 2006 VZ173 15/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
324536 2006 WW9 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
324537 2006 WL11 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
324538 2006 WG12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324539 2006 WA17 17/11/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
324540 2006 WT27 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
324541 2006 WM30 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324542 2006 WZ34 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324543 2006 WW41 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
324544 2006 WH42 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
324545 2006 WK44 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324546 2006 WO48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324547 2006 WC50 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324548 2006 WD57 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324549 2006 WN64 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324550 2006 WB68 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
324551 2006 WA69 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324552 2006 WG78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324553 2006 WL80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324554 2006 WM82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324555 2006 WJ83 18/11/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
324556 2006 WP92 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324557 2006 WZ97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324558 2006 WR98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324559 2006 WG102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324560 2006 WR109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
324561 2006 WM111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
324562 2006 WZ116 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
324563 2006 WC120 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
324564 2006 WP130 17/11/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
324565 2006 WD136 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
324566 2006 WX136 19/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
324567 2006 WP140 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324568 2006 WF149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324569 2006 WM152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324570 2006 WW155 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
324571 2006 WX170 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
324572 2006 WN171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
324573 2006 WR179 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
324574 2006 WX190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324575 2006 WO193 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324576 2006 WH194 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
324577 2006 WZ197 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324578 2006 WE198 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324579 2006 WQ198 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324580 2006 WT204 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
324581 2006 XC 08/12/2006 Sandlot Sandlot Obs. 1,4 km MPC · JPL
324582 2006 XK 09/12/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
324583 2006 XZ 09/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
324584 2006 XZ11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324585 2006 XA12 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324586 2006 XB12 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
324587 2006 XU15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
324588 2006 XH17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324589 2006 XZ19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324590 2006 XN20 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324591 2006 XF22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
324592 2006 XN34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324593 2006 XJ46 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
324594 2006 XX47 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324595 2006 XG53 14/12/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
324596 2006 XF55 15/12/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
324597 2006 XP55 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
324598 2006 XD59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324599 2006 XF62 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
324600 2006 XJ65 12/12/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL