Danh sách tiểu hành tinh/324601–324700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
324601 2006 XL68 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
324602 2006 YF2 17/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
324603 2006 YB8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324604 2006 YJ8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
324605 2006 YE9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
324606 2006 YA10 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
324607 2006 YF16 21/12/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
324608 2006 YP16 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324609 2006 YT19 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324610 2006 YF20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
324611 2006 YV22 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
324612 2006 YO24 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324613 2006 YR25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324614 2006 YE33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324615 2006 YV33 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324616 2006 YO37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324617 2006 YZ38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
324618 2006 YJ53 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324619 2006 YF55 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
324620 2007 AG1 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324621 2007 AE10 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
324622 2007 AQ10 10/01/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
324623 2007 AQ21 15/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
324624 2007 AQ23 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324625 2007 AV29 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
324626 2007 BT5 17/01/2007 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
324627 2007 BW5 17/01/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
324628 2007 BY6 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324629 2007 BJ13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324630 2007 BK14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324631 2007 BR14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324632 2007 BP27 24/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
324633 2007 BT27 24/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
324634 2007 BW38 24/01/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
324635 2007 BT39 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324636 2007 BA41 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
324637 2007 BU42 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
324638 2007 BT47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
324639 2007 BA67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324640 2007 BP71 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324641 2007 BP74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324642 2007 BB76 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
324643 2007 BG76 17/01/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
324644 2007 CV 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
324645 2007 CU4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
324646 2007 CU5 05/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
324647 2007 CE11 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
324648 2007 CE13 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324649 2007 CK18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
324650 2007 CQ19 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324651 2007 CL24 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324652 2007 CZ28 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324653 2007 CA32 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324654 2007 CP37 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
324655 2007 CK50 08/02/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
324656 2007 CJ52 10/02/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
324657 2007 CV52 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
324658 2007 CL61 15/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
324659 2007 CC65 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
324660 2007 DR 18/02/2007 Mayhill A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
324661 2007 DA5 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324662 2007 DK9 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324663 2007 DZ17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324664 2007 DP19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324665 2007 DG20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324666 2007 DU28 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324667 2007 DW31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
324668 2007 DO34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
324669 2007 DG40 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324670 2007 DX48 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
324671 2007 DH58 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324672 2007 DE61 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
324673 2007 DR62 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324674 2007 DX63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
324675 2007 DY72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
324676 2007 DC79 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
324677 2007 DM84 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
324678 2007 DB93 23/02/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
324679 2007 DN93 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324680 2007 DB103 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
324681 2007 DL105 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
324682 2007 DE106 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324683 2007 DR113 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
324684 2007 EC2 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
324685 2007 ED2 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
324686 2007 ED7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
324687 2007 ED9 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324688 2007 EJ10 06/03/2007 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
324689 2007 EP16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324690 2007 EB17 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
324691 2007 EC19 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
324692 2007 EF29 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
324693 2007 EN38 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
324694 2007 EC42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
324695 2007 EM42 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
324696 2007 EH46 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
324697 2007 EP46 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
324698 2007 EL56 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
324699 2007 ED75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
324700 2007 EN92 10/03/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL