Danh sách tiểu hành tinh/320901–321000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
320901 2008 GW74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320902 2008 GF75 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320903 2008 GQ76 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320904 2008 GF81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320905 2008 GJ81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320906 2008 GX82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320907 2008 GA83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320908 2008 GG83 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320909 2008 GW85 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320910 2008 GM86 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
320911 2008 GT88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
320912 2008 GR92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
320913 2008 GK94 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320914 2008 GZ95 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320915 2008 GN98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
320916 2008 GS98 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
320917 2008 GZ99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320918 2008 GO101 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320919 2008 GT102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320920 2008 GA103 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
320921 2008 GC104 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320922 2008 GA105 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320923 2008 GO105 11/04/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
320924 2008 GM107 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320925 2008 GR111 08/04/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
320926 2008 GG113 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
320927 2008 GK113 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
320928 2008 GX113 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320929 2008 GT120 12/04/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
320930 2008 GZ120 12/04/2008 Dauban F. Kugel 2,1 km MPC · JPL
320931 2008 GP121 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320932 2008 GQ122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320933 2008 GJ124 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320934 2008 GS128 15/04/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
320935 2008 GD130 05/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
320936 2008 GW130 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320937 2008 GH133 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320938 2008 GT134 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
320939 2008 GF141 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
320940 2008 GW142 05/04/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
320941 2008 GC143 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320942 Jeanette-Jesse 320942|Jeanette-Jesse}} 05/04/2008 Anderson Mesa L. H. Wasserman 1,8 km MPC · JPL
320943 2008 GM145 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
320944 2008 HW 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
320945 2008 HG1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320946 2008 HL1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
320947 2008 HN1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
320948 2008 HK2 25/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
320949 2008 HR4 26/04/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
320950 2008 HZ4 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
320951 2008 HG8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320952 2008 HC11 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320953 2008 HB12 24/04/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
320954 2008 HT14 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320955 2008 HY15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
320956 2008 HS17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320957 2008 HX17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
320958 2008 HZ18 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
320959 2008 HP21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
320960 2008 HN24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320961 2008 HL28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
320962 2008 HC34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
320963 2008 HH34 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
320964 2008 HT34 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
320965 2008 HU34 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
320966 2008 HH36 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320967 2008 HS41 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
320968 2008 HW42 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
320969 2008 HW45 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
320970 2008 HC46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
320971 2008 HJ47 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
320972 2008 HE61 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
320973 2008 JH3 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
320974 2008 JF4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
320975 2008 JH4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
320976 2008 JR6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320977 2008 JQ8 04/05/2008 Moletai Molėtai Obs. 3,1 km MPC · JPL
320978 2008 JU8 01/05/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
320979 2008 JC9 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
320980 2008 JU10 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320981 2008 JK12 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
320982 2008 JP13 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
320983 2008 JC20 07/05/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
320984 2008 JW21 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
320985 2008 JH23 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
320986 2008 JC24 08/05/2008 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
320987 2008 JH24 29/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
320988 2008 JT27 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
320989 2008 JA31 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,2 km MPC · JPL
320990 2008 JZ39 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
320991 2008 KE4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320992 2008 KF4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320993 2008 KN4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
320994 2008 KO5 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
320995 2008 KN6 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
320996 2008 KX6 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
320997 2008 KX11 28/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,3 km MPC · JPL
320998 2008 KK12 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
320999 2008 KA13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
321000 2008 KH13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also