Danh sách tiểu hành tinh/31701–31800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
31701 Ragula 1999 JC40 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31702 1999 JD41 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
31703 1999 JZ43 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
31704 1999 JZ44 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
31705 1999 JM45 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31706 Singhani 1999 JX45 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
31707 1999 JH49 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31708 1999 JL49 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31709 1999 JD51 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31710 1999 JC52 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
31711 Suresh 1999 JY52 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31712 1999 JZ52 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31713 1999 JF54 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31714 1999 JP54 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
31715 1999 JX56 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31716 Matoonder 1999 JJ57 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
31717 1999 JA58 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
31718 1999 JO58 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
31719 Davidyue 1999 JU58 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31720 1999 JW59 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31721 1999 JB60 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
31722 1999 JG61 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
31723 1999 JT61 10/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31724 1999 JJ64 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
31725 Anushazaman 1999 JS66 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
31726 1999 JA67 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
31727 Amandalewis 1999 JU67 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
31728 Rhondah 1999 JZ68 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31729 Scharmen 1999 JO69 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
31730 1999 JV70 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
31731 Johnwiley 1999 JX70 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31732 1999 JB71 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31733 1999 JP71 12/05/1999 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
31734 1999 JT71 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31735 1999 JJ72 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
31736 1999 JR73 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
31737 Carriecoombs 1999 JT75 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
31738 1999 JC77 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
31739 1999 JE77 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
31740 1999 JW77 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
31741 1999 JG78 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
31742 1999 JA79 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31743 1999 JK79 13/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
31744 Shimshock 1999 JN79 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
31745 1999 JN82 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31746 1999 JP82 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
31747 1999 JD83 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
31748 1999 JG83 12/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31749 1999 JV83 12/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
31750 1999 JQ84 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
31751 1999 JF85 14/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
31752 1999 JN91 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
31753 1999 JL94 12/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31754 1999 JT95 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
31755 1999 JA96 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
31756 1999 JL98 12/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
31757 1999 JO98 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
31758 1999 JQ99 12/05/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
31759 1999 JT99 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31760 1999 JG101 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
31761 1999 JO103 13/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
31762 1999 JB104 14/05/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
31763 1999 JW107 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
31764 1999 JB108 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
31765 1999 JG114 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
31766 1999 JD116 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
31767 Jennimartin 1999 JN116 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
31768 1999 JA117 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
31769 1999 JL117 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
31770 Melivanhouten 1999 JK118 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
31771 Kirstenwright 1999 JX119 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
31772 Asztalos 1999 JW120 13/05/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
31773 1999 JL121 13/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
31774 Debralas 1999 JW121 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
31775 1999 JN122 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
31776 1999 JE124 14/05/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
31777 Amywinegar 1999 JO125 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
31778 Richardschnur 1999 JT125 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
31779 1999 JO129 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
31780 1999 JB136 15/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
31781 1999 KZ2 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
31782 1999 KM6 21/05/1999 Majorca Á. López J., R. Pacheco 7,6 km MPC · JPL
31783 1999 KV9 18/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31784 1999 KB11 18/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
31785 1999 KK13 18/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
31786 1999 KO13 18/05/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
31787 Darcylawson 1999 KH14 18/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
31788 1999 KQ14 18/05/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
31789 1999 KA15 18/05/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
31790 1999 LA1 07/06/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
31791 1999 LT3 07/06/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31792 1999 LY4 08/06/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
31793 1999 LB6 11/06/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31794 1999 LL9 08/06/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
31795 1999 LM14 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
31796 1999 LS15 12/06/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
31797 1999 LN16 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
31798 1999 LY16 09/06/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
31799 1999 LN23 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
31800 1999 LT25 09/06/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL