Danh sách tiểu hành tinh/303801–303900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
303801 2005 SU41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303802 2005 ST42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
303803 2005 SP44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303804 2005 SD45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303805 2005 SB50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303806 2005 SY50 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
303807 2005 SU58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
303808 2005 SR60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
303809 2005 SW64 26/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
303810 2005 SE66 26/09/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
303811 2005 SS67 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303812 2005 SY74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303813 2005 SD77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303814 2005 SH77 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303815 2005 SE81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303816 2005 SQ81 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303817 2005 SS82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
303818 2005 SS89 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303819 2005 SS94 25/09/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
303820 2005 SX100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
303821 2005 SQ103 25/09/2005 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
303822 2005 ST109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303823 2005 SJ111 26/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
303824 2005 SG112 26/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
303825 2005 SX113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303826 2005 SB118 28/09/2005 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
303827 2005 SU119 29/09/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
303828 2005 SX120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303829 2005 SO123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
303830 2005 SY123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
303831 2005 SJ127 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
303832 2005 SB130 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
303833 2005 ST139 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
303834 2005 SY145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303835 2005 SM147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303836 2005 SZ156 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303837 2005 SF162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303838 2005 SS162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303839 2005 SO164 27/09/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
303840 2005 ST168 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
303841 2005 SS170 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
303842 2005 SJ171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303843 2005 SO172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
303844 2005 SM175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
303845 2005 SV176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303846 2005 SW182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
303847 2005 SH189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
303848 2005 SS189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
303849 2005 SH192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
303850 2005 SR193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
303851 2005 SP196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303852 2005 SQ196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303853 2005 SN200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303854 2005 SS202 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
303855 2005 SC205 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
303856 2005 SA210 30/09/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
303857 2005 SC226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
303858 2005 SJ228 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
303859 2005 SZ231 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
303860 2005 SQ240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
303861 2005 SQ250 23/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
303862 2005 SE256 22/09/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
303863 2005 SF257 22/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
303864 2005 SU268 25/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
303865 2005 SZ268 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
303866 2005 SA272 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
303867 2005 SZ285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
303868 2005 SJ286 26/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
303869 2005 SF291 25/09/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
303870 2005 SG293 22/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
303871 2005 TE7 01/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
303872 2005 TB10 02/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
303873 2005 TC12 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
303874 2005 TC14 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
303875 2005 TG14 01/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
303876 2005 TF19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
303877 2005 TQ19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
303878 2005 TW34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303879 2005 TV41 03/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
303880 2005 TM42 03/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
303881 2005 TL60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303882 2005 TZ60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
303883 2005 TB69 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
303884 2005 TY69 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
303885 2005 TG71 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
303886 2005 TJ71 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
303887 2005 TV79 01/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
303888 2005 TT87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
303889 2005 TK89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
303890 2005 TL90 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
303891 2005 TB96 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
303892 2005 TY98 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
303893 2005 TP100 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
303894 2005 TB102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
303895 2005 TT103 08/10/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
303896 2005 TD111 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
303897 2005 TH111 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
303898 2005 TY113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
303899 2005 TJ121 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
303900 2005 TA128 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL