Danh sách tiểu hành tinh/302701–302800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
302701 2002 TW159 05/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302702 2002 TO166 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
302703 2002 TH167 03/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302704 2002 TX171 04/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
302705 2002 TN175 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
302706 2002 TA177 05/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
302707 2002 TP181 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
302708 2002 TM192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
302709 2002 TR208 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
302710 2002 TO209 06/10/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
302711 2002 TP221 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
302712 2002 TT230 07/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
302713 2002 TQ233 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302714 2002 TS235 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302715 2002 TA249 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
302716 2002 TH257 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302717 2002 TE276 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302718 2002 TS277 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
302719 2002 TL284 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302720 2002 TC294 11/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
302721 2002 TV294 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302722 2002 TB298 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
302723 2002 TH300 15/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
302724 2002 TJ311 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
302725 2002 TN311 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
302726 2002 TT314 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
302727 2002 TG317 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
302728 2002 TP323 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
302729 2002 TT328 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
302730 2002 TY345 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
302731 2002 TC370 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
302732 2002 TN375 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
302733 2002 TO378 15/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
302734 2002 TP379 06/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302735 2002 TC382 11/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302736 2002 TY382 15/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
302737 2002 TC387 06/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
302738 2002 UV3 29/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302739 2002 UC9 28/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302740 2002 UB16 30/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
302741 2002 UP18 30/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
302742 2002 UH27 31/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
302743 2002 UE28 30/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302744 2002 UK34 30/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302745 2002 UM37 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
302746 2002 UW41 30/10/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
302747 2002 UW55 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
302748 2002 UG64 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
302749 2002 UJ67 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
302750 2002 UY75 31/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302751 2002 VJ8 01/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302752 2002 VW14 06/11/2002 Needville Needville Obs. 3,1 km MPC · JPL
302753 2002 VQ19 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
302754 2002 VN22 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302755 2002 VM25 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302756 2002 VX28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
302757 2002 VN39 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302758 2002 VB43 04/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302759 2002 VH53 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
302760 2002 VO63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
302761 2002 VT79 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302762 2002 VO96 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
302763 2002 VT97 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302764 2002 VS99 13/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
302765 2002 VA103 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302766 2002 VX104 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
302767 2002 VV107 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
302768 2002 VO113 13/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
302769 2002 VR122 13/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
302770 2002 VR123 14/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
302771 2002 VT132 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
302772 2002 VD135 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302773 2002 VZ135 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
302774 2002 VS144 04/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
302775 2002 VC146 14/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
302776 2002 WD5 24/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
302777 2002 WX6 24/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
302778 2002 WD10 24/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
302779 2002 WP22 16/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
302780 2002 WW28 22/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
302781 2002 XF13 03/12/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
302782 2002 XB19 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
302783 2002 XN19 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
302784 2002 XV36 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
302785 2002 XR40 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
302786 2002 XY45 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302787 2002 XJ46 07/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
302788 2002 XA61 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
302789 2002 XK61 10/12/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
302790 2002 XP81 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
302791 2002 XX81 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
302792 2002 XX87 12/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302793 2002 XM98 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
302794 2002 XR102 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
302795 2002 XT107 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
302796 2002 XK115 01/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302797 2002 XR118 03/12/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
302798 2002 YU18 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
302799 2002 YM32 27/12/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
302800 2003 AA 01/01/2003 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL