Danh sách tiểu hành tinh/300001–300100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
300001 2006 UA35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300002 2006 US35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300003 2006 UK37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
300004 2006 UC40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300005 2006 UQ40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
300006 2006 UY42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
300007 2006 UU47 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
300008 2006 UC50 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
300009 2006 UA53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
300010 2006 UA54 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
300011 2006 UC68 16/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
300012 2006 UN68 30/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
300013 2006 UG72 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300014 2006 UG73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300015 2006 UQ73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300016 2006 UO74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300017 2006 UU78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300018 2006 UZ79 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
300019 2006 UU84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300020 2006 UM85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300021 2006 UV86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
300022 2006 UE89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300023 2006 UD91 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300024 2006 UZ91 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
300025 2006 UL92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300026 2006 UO97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
300027 2006 UK98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300028 2006 UT98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
300029 2006 UM100 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300030 2006 UX101 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300031 2006 UC107 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300032 2006 UA109 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300033 2006 UG109 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300034 2006 UN113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300035 2006 UN123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
300036 2006 UV123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
300037 2006 UL131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300038 2006 UF132 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
300039 2006 UT132 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
300040 2006 UY133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300041 2006 UR135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
300042 2006 UY135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300043 2006 UT137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
300044 2006 UU137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300045 2006 UQ139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
300046 2006 UQ140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
300047 2006 UB141 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
300048 2006 UC141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300049 2006 UB142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300050 2006 UX166 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
300051 2006 UU169 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
300052 2006 UW169 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300053 2006 UG172 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300054 2006 UH173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
300055 2006 UQ178 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
300056 2006 US181 16/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
300057 2006 UF183 17/10/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
300058 2006 US184 23/10/2006 Kitami K. Endate 4,4 km MPC · JPL
300059 2006 UV186 19/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
300060 2006 UO187 19/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
300061 2006 UA189 19/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
300062 2006 UR189 19/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
300063 2006 UH193 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
300064 2006 UJ194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
300065 2006 UJ196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
300066 2006 UM200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
300067 2006 UB201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
300068 2006 UF204 22/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
300069 2006 UP204 22/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
300070 2006 UA206 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
300071 2006 UU206 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
300072 2006 UV206 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
300073 2006 UD207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
300074 2006 UQ207 23/10/2006 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
300075 2006 UV208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
300076 2006 UC211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
300077 2006 UC214 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
300078 2006 UV214 25/10/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,1 km MPC · JPL
300079 2006 UF215 26/10/2006 Wildberg R. Apitzsch 1,7 km MPC · JPL
300080 2006 UR215 25/10/2006 Piszkéstető J. Kelemen 2,6 km MPC · JPL
300081 2006 UB217 29/10/2006 Desert Moon B. L. Stevens 3,4 km MPC · JPL
300082 Moyocoanno 2006 US217 25/10/2006 Kuma Kogen Y. Fujita 2,8 km MPC · JPL
300083 2006 UO218 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
300084 2006 UF223 17/10/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
300085 2006 UF226 20/10/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
300086 2006 UK227 20/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
300087 2006 UX228 20/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
300088 2006 UB232 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
300089 2006 UV232 21/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
300090 2006 UQ234 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
300091 2006 UT237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300092 2006 UB239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
300093 2006 UE244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
300094 2006 UC248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
300095 2006 UL252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
300096 2006 UB255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
300097 2006 UM256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
300098 2006 UB260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
300099 2006 UU264 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
300100 2006 UY264 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL