Danh sách tiểu hành tinh/296001–296100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
296001 2008 YO97 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
296002 2008 YO101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296003 2008 YU101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296004 2008 YA103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
296005 2008 YU108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
296006 2008 YL109 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296007 2008 YM117 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296008 2008 YE118 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296009 2008 YW118 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
296010 2008 YT121 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296011 2008 YK123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
296012 2008 YO123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296013 2008 YW123 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296014 2008 YR125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
296015 2008 YY125 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296016 2008 YM135 30/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
296017 2008 YN144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296018 2008 YZ148 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296019 2008 YM149 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296020 2008 YF151 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
296021 2008 YS151 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
296022 2008 YK153 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296023 2008 YJ154 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
296024 2008 YZ154 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
296025 2008 YR155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
296026 2008 YS155 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
296027 2008 YG158 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
296028 2008 YZ158 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
296029 2008 YS160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
296030 2008 YR164 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
296031 2008 YU166 19/12/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
296032 2008 YV166 19/12/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
296033 2008 YF167 21/12/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
296034 2008 YS167 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
296035 2008 YV167 28/12/2008 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
296036 2008 YV168 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296037 2008 YB172 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296038 2008 YC172 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
296039 2009 AB 01/01/2009 Mayhill A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
296040 2009 AH2 02/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
296041 2009 AC6 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
296042 2009 AW6 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296043 2009 AW11 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296044 2009 AA16 15/01/2009 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
296045 2009 AX18 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
296046 2009 AC20 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
296047 2009 AD21 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
296048 2009 AL23 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
296049 2009 AV24 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296050 2009 AT26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
296051 2009 AM27 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296052 2009 AG28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296053 2009 AK28 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
296054 2009 AR29 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
296055 2009 AW29 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
296056 2009 AX30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296057 2009 AH32 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
296058 2009 AA33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296059 2009 AD37 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
296060 2009 AO38 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296061 2009 AW40 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296062 2009 AC41 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
296063 2009 AL42 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
296064 2009 AN43 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296065 2009 AU43 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
296066 2009 AN44 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
296067 2009 AX44 02/01/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
296068 2009 AA48 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
296069 2009 AD50 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
296070 2009 AE50 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
296071 2009 AS50 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
296072 2009 BK1 17/01/2009 Mayhill A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
296073 2009 BP3 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
296074 2009 BH4 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
296075 2009 BL7 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
296076 2009 BZ7 22/01/2009 Sandlot G. Hug 4,1 km MPC · JPL
296077 2009 BN8 17/01/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
296078 2009 BF9 17/01/2009 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
296079 2009 BE11 24/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
296080 2009 BA12 21/01/2009 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
296081 2009 BB12 21/01/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
296082 2009 BR13 25/01/2009 Marly P. Kocher 5,1 km MPC · JPL
296083 2009 BT13 27/01/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
296084 2009 BA14 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 6,0 km MPC · JPL
296085 2009 BB14 24/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,1 km MPC · JPL
296086 2009 BC16 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
296087 2009 BL16 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
296088 2009 BW16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296089 2009 BK17 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
296090 2009 BP20 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
296091 2009 BF25 18/01/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
296092 2009 BK29 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296093 2009 BD31 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
296094 2009 BB32 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
296095 2009 BF34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
296096 2009 BL34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
296097 2009 BQ34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
296098 2009 BS34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
296099 2009 BO35 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
296100 2009 BS39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL