Danh sách tiểu hành tinh/295001–295100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295001 2008 EM39 04/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
295002 2008 EZ40 04/03/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
295003 2008 EA42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295004 2008 EE42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295005 2008 ET42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
295006 2008 EX42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
295007 2008 EY42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
295008 2008 EB44 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295009 2008 EX48 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
295010 2008 EP49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
295011 2008 EW49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
295012 2008 EE51 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295013 2008 EZ51 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
295014 2008 ES52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295015 2008 EP54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295016 2008 EV54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295017 2008 ES57 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
295018 2008 ED58 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
295019 2008 ES59 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295020 2008 EF60 08/03/2008 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
295021 2008 EH68 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
295022 2008 EG70 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
295023 2008 EC73 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295024 2008 ET73 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295025 2008 EH74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295026 2008 EA75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295027 2008 EV75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295028 2008 ED77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295029 2008 EE77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
295030 2008 EB79 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
295031 2008 EC81 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295032 2008 EL81 10/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
295033 2008 EU81 02/03/2008 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
295034 2008 EX82 08/03/2008 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
295035 2008 EU83 12/03/2008 Wrightwood J. W. Young 940 m MPC · JPL
295036 2008 EJ86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295037 2008 ER89 10/03/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
295038 2008 EC92 03/03/2008 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
295039 2008 EP93 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
295040 2008 EV95 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295041 2008 ER98 03/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
295042 2008 EU98 03/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
295043 2008 EW98 04/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
295044 2008 EV99 06/03/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
295045 2008 EB100 06/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
295046 2008 EZ101 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
295047 2008 EE105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
295048 2008 EY107 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295049 2008 EZ107 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
295050 2008 EU109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
295051 2008 EY110 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
295052 2008 EN112 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295053 2008 EH114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
295054 2008 EU114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
295055 2008 EM115 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295056 2008 ED116 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295057 2008 EM116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295058 2008 EU116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295059 2008 EX117 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295060 2008 EL118 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
295061 2008 EP119 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295062 2008 EW119 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295063 2008 EJ120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
295064 2008 EP120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295065 2008 ET120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295066 2008 EH121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
295067 2008 EY122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295068 2008 EH123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295069 2008 EE125 10/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
295070 2008 EG125 10/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
295071 2008 EH126 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295072 2008 ER126 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295073 2008 EW127 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295074 2008 ED130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295075 2008 EK130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295076 2008 ER131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
295077 2008 EG133 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295078 2008 EW133 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
295079 2008 ED135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295080 2008 EH135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
295081 2008 EL135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295082 2008 EO136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
295083 2008 EX136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295084 2008 EY139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295085 2008 EZ140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295086 2008 EF142 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
295087 2008 EF144 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295088 2008 EO147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295089 2008 EB148 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
295090 2008 EK149 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295091 2008 EA150 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295092 2008 EG150 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295093 2008 EN151 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
295094 2008 EU157 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
295095 2008 EN158 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
295096 2008 EP158 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295097 2008 EY159 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
295098 2008 EA160 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
295099 2008 EP160 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
295100 2008 EH161 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL