Danh sách tiểu hành tinh/294101–294200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
294101 2007 TG227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
294102 2007 TZ227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294103 2007 TC230 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
294104 2007 TA231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
294105 2007 TF231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294106 2007 TR231 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
294107 2007 TP232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
294108 2007 TB233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294109 2007 TD233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
294110 2007 TR233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
294111 2007 TP234 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294112 2007 TJ235 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
294113 2007 TL237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294114 2007 TQ237 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
294115 2007 TL241 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
294116 2007 TB244 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
294117 2007 TU246 09/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
294118 2007 TW246 09/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
294119 2007 TS250 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
294120 2007 TC253 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294121 2007 TZ259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
294122 2007 TH261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294123 2007 TL264 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294124 2007 TR266 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
294125 2007 TY267 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
294126 2007 TB268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294127 2007 TL268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294128 2007 TR270 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294129 2007 TZ271 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294130 2007 TU272 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294131 2007 TF274 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
294132 2007 TQ274 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
294133 2007 TH277 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294134 2007 TS282 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
294135 2007 TO289 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
294136 2007 TU289 12/10/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
294137 2007 TA291 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
294138 2007 TA294 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
294139 2007 TL301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294140 2007 TN301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
294141 2007 TM302 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
294142 2007 TT303 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
294143 2007 TA311 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
294144 2007 TC313 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
294145 2007 TY314 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
294146 2007 TF317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
294147 2007 TL317 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
294148 2007 TR318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
294149 2007 TQ321 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294150 2007 TY327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294151 2007 TA328 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294152 2007 TR331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
294153 2007 TB334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
294154 2007 TS334 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
294155 2007 TX335 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
294156 2007 TH337 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
294157 2007 TO339 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
294158 2007 TQ350 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
294159 2007 TS352 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
294160 2007 TP357 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294161 2007 TQ357 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
294162 2007 TV358 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294163 2007 TE364 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
294164 2007 TT365 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
294165 2007 TH369 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
294166 2007 TL369 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
294167 2007 TV369 12/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
294168 2007 TY369 12/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
294169 2007 TD374 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
294170 2007 TX376 11/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
294171 2007 TL381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
294172 2007 TA387 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
294173 2007 TJ387 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
294174 2007 TC388 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
294175 2007 TU388 13/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
294176 2007 TW389 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294177 2007 TY390 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294178 2007 TG391 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
294179 2007 TC392 15/10/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
294180 2007 TP392 15/10/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
294181 2007 TA395 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
294182 2007 TJ398 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
294183 2007 TV398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294184 2007 TV399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
294185 2007 TB401 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
294186 2007 TD401 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
294187 2007 TQ403 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
294188 2007 TV406 15/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
294189 2007 TR410 14/10/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
294190 2007 TS411 14/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
294191 2007 TD412 14/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
294192 2007 TK413 15/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
294193 2007 TQ414 15/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
294194 2007 TO418 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
294195 2007 TV418 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
294196 2007 TJ419 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
294197 2007 TM421 12/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
294198 2007 TO421 12/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
294199 2007 TA422 15/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
294200 2007 TA427 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL