Danh sách tiểu hành tinh/293601–293700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293601 2007 JX40 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293602 2007 JM43 13/05/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,6 km MPC · JPL
293603 2007 JP43 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
293604 2007 JX43 06/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 5,1 km MPC · JPL
293605 2007 KB 16/05/2007 Wrightwood J. W. Young 900 m MPC · JPL
293606 2007 KL 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
293607 2007 KT2 21/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 4,0 km MPC · JPL
293608 2007 KZ6 23/05/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
293609 2007 KF8 17/05/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
293610 2007 LO2 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293611 2007 LB4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
293612 2007 LS7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
293613 2007 LQ8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293614 2007 LS16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293615 2007 LF17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
293616 2007 LT24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293617 2007 LK33 05/06/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
293618 2007 LQ33 12/06/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
293619 2007 LW36 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
293620 2007 LP37 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
293621 2007 MA 16/06/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 880 m MPC · JPL
293622 2007 MB 16/06/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,2 km MPC · JPL
293623 2007 MD2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
293624 2007 MY2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293625 2007 MD4 17/06/2007 Eskridge G. Hug 780 m MPC · JPL
293626 2007 MG13 22/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
293627 2007 MN19 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
293628 2007 NE1 09/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
293629 2007 NW2 14/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 7,3 km MPC · JPL
293630 2007 NR3 10/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
293631 2007 NP5 15/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
293632 2007 OR2 20/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
293633 2007 OT3 20/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
293634 2007 OS4 21/07/2007 Lulin LUSS 4,2 km MPC · JPL
293635 2007 OG5 22/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,6 km MPC · JPL
293636 2007 OP6 21/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
293637 2007 OQ6 21/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
293638 2007 OR7 26/07/2007 Sandlot G. Hug 1,0 km MPC · JPL
293639 2007 OU7 25/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
293640 2007 OX7 27/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 770 m MPC · JPL
293641 2007 ON9 23/07/2007 Črni Vrh Črni Vrh 7,5 km MPC · JPL
293642 2007 OS9 24/07/2007 Tiki N. Teamo 690 m MPC · JPL
293643 2007 OS10 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293644 2007 OY10 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
293645 2007 PE 04/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
293646 2007 PK 05/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 970 m MPC · JPL
293647 2007 PU2 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
293648 2007 PX2 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 900 m MPC · JPL
293649 2007 PJ3 06/08/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
293650 2007 PV6 09/08/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
293651 2007 PB7 05/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
293652 2007 PK9 12/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
293653 2007 PL11 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
293654 2007 PS11 12/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
293655 2007 PP12 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
293656 2007 PN13 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
293657 2007 PD14 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
293658 2007 PZ14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293659 2007 PC15 08/08/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
293660 2007 PD15 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
293661 2007 PT15 08/08/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
293662 2007 PW16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293663 2007 PA18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
293664 2007 PL18 09/08/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
293665 2007 PV18 09/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293666 2007 PA19 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
293667 2007 PD19 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
293668 2007 PW19 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293669 2007 PK22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
293670 2007 PV22 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
293671 2007 PX22 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
293672 2007 PA23 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
293673 2007 PH24 12/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
293674 2007 PC25 09/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
293675 2007 PY25 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
293676 2007 PC26 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293677 2007 PX26 07/08/2007 Palomar Palomar Obs. 720 m MPC · JPL
293678 2007 PH27 10/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,2 km MPC · JPL
293679 2007 PO28 14/08/2007 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
293680 2007 PY30 05/08/2007 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
293681 2007 PX31 08/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293682 2007 PH33 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293683 2007 PS33 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
293684 2007 PU33 12/08/2007 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
293685 2007 PW33 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293686 2007 PA34 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
293687 2007 PB34 12/08/2007 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
293688 2007 PS34 09/08/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
293689 2007 PX34 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
293690 2007 PB35 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293691 2007 PG35 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293692 2007 PB36 12/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 750 m MPC · JPL
293693 2007 PW37 13/08/2007 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
293694 2007 PY38 12/08/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
293695 2007 PB39 14/08/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
293696 2007 PF39 15/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
293697 2007 PJ40 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293698 2007 PK40 13/08/2007 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
293699 2007 PN42 14/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
293700 2007 PP42 06/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL