Danh sách tiểu hành tinh/293501–293600

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293501 2007 GD9 08/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293502 2007 GO10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
293503 2007 GR10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293504 2007 GZ12 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293505 2007 GR13 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
293506 2007 GY15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293507 2007 GG19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
293508 2007 GU19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293509 2007 GB20 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
293510 2007 GJ22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293511 2007 GQ29 11/04/2007 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
293512 2007 GW29 13/04/2007 Siding Spring SSS 7,0 km MPC · JPL
293513 2007 GC30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293514 2007 GB31 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
293515 2007 GE33 11/04/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
293516 2007 GU34 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
293517 2007 GY34 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
293518 2007 GU36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
293519 2007 GV37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293520 2007 GP46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
293521 2007 GM47 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
293522 2007 GS48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
293523 2007 GL52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293524 2007 GA53 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293525 2007 GG53 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
293526 2007 GX54 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293527 2007 GN60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293528 2007 GW60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293529 2007 GB62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293530 2007 GK62 15/04/2007 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
293531 2007 GR62 15/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
293532 2007 GW64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
293533 2007 GX65 15/04/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
293534 2007 GG68 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293535 2007 GK71 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293536 2007 HL 16/04/2007 Altschwendt W. Ries 4,6 km MPC · JPL
293537 2007 HR1 16/04/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
293538 2007 HS3 17/04/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
293539 2007 HD6 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
293540 2007 HQ6 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293541 2007 HS7 16/04/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
293542 2007 HR8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
293543 2007 HT12 16/04/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
293544 2007 HN14 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293545 2007 HK18 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293546 2007 HX20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293547 2007 HB25 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293548 2007 HB27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293549 2007 HL27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293550 2007 HE28 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
293551 2007 HH28 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
293552 2007 HD31 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293553 2007 HJ36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
293554 2007 HT36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293555 2007 HT37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293556 2007 HV37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
293557 2007 HS38 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
293558 2007 HC45 18/04/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
293559 2007 HE46 19/04/2007 Lulin Observatory LUSS 3,8 km MPC · JPL
293560 2007 HG48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293561 2007 HK49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293562 2007 HD51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293563 2007 HE52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293564 2007 HL53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293565 2007 HD55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293566 2007 HN57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
293567 2007 HE58 23/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
293568 2007 HE64 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293569 2007 HE72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293570 2007 HA73 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293571 2007 HH73 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293572 2007 HP74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
293573 2007 HB80 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
293574 2007 HS81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
293575 2007 HY81 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293576 2007 HT82 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
293577 2007 HW82 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
293578 2007 HO83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293579 2007 HM89 23/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
293580 2007 JA1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293581 2007 JF1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
293582 2007 JD2 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293583 2007 JM2 07/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
293584 2007 JV2 09/05/2007 Eskridge G. Hug 4,6 km MPC · JPL
293585 2007 JB3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293586 2007 JA9 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
293587 2007 JR9 10/05/2007 Mayhill A. Lowe 5,6 km MPC · JPL
293588 2007 JO11 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
293589 2007 JM16 11/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
293590 2007 JA19 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
293591 2007 JY25 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
293592 2007 JE29 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
293593 2007 JR29 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
293594 2007 JO30 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
293595 2007 JS30 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293596 2007 JG36 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293597 2007 JY36 09/05/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
293598 2007 JE37 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
293599 2007 JT38 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
293600 2007 JV40 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL