Danh sách tiểu hành tinh/292501–292600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292501 2006 TO13 10/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
292502 2006 TW13 10/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
292503 2006 TD15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292504 2006 TC16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292505 2006 TJ17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292506 2006 TW17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292507 2006 TB18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292508 2006 TP18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292509 2006 TS20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292510 2006 TP22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292511 2006 TL24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292512 2006 TS26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292513 2006 TU27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292514 2006 TU28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292515 2006 TA31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292516 2006 TN31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292517 2006 TA32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292518 2006 TL32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292519 2006 TU32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
292520 2006 TH34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292521 2006 TW35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292522 2006 TH36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292523 2006 TY36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292524 2006 TZ36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292525 2006 TM37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292526 2006 TX37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292527 2006 TD38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292528 2006 TL39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292529 2006 TD40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292530 2006 TZ40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292531 2006 TH41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292532 2006 TO44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292533 2006 TH45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292534 2006 TR45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292535 2006 TY45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292536 2006 TN46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292537 2006 TO46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292538 2006 TU46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292539 2006 TC47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292540 2006 TV47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
292541 2006 TC48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292542 2006 TH48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
292543 2006 TF50 12/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292544 2006 TT53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
292545 2006 TQ54 12/10/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
292546 2006 TT54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
292547 2006 TE55 12/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
292548 2006 TR55 12/10/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
292549 2006 TL60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292550 2006 TV60 14/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 560 m MPC · JPL
292551 2006 TR61 03/10/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
292552 2006 TF63 10/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
292553 2006 TJ64 11/10/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
292554 2006 TS65 11/10/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
292555 2006 TP66 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
292556 2006 TX66 11/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
292557 2006 TF67 11/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
292558 2006 TP69 11/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
292559 2006 TY69 11/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
292560 2006 TR70 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
292561 2006 TT70 11/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
292562 2006 TF71 11/10/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
292563 2006 TG71 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
292564 2006 TL71 11/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
292565 2006 TJ73 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
292566 2006 TO75 11/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
292567 2006 TJ76 11/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
292568 2006 TT76 11/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
292569 2006 TX76 11/10/2006 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
292570 2006 TW78 12/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
292571 2006 TN79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292572 2006 TH80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292573 2006 TY80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292574 2006 TC83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
292575 2006 TW84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292576 2006 TD87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292577 2006 TG87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292578 2006 TU87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292579 2006 TR89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292580 2006 TX89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292581 2006 TJ91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292582 2006 TT91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292583 2006 TT92 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292584 2006 TH94 15/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292585 2006 TP95 11/10/2006 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
292586 2006 TG97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292587 2006 TT98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292588 2006 TL99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292589 2006 TC100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292590 2006 TB101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292591 2006 TQ101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292592 2006 TW101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292593 2006 TY101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292594 2006 TL103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292595 2006 TH104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
292596 2006 TN105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
292597 2006 TO106 15/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
292598 2006 TT106 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
292599 2006 TR107 12/10/2006 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
292600 2006 TU107 11/10/2006 Apache Point SDSS 12 km MPC · JPL