Danh sách tiểu hành tinh/29001–29100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
29001 2615 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
29002 2708 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
29003 2760 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
29004 2767 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,3 km MPC · JPL
29005 2784 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
29006 3091 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
29007 4022 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
29008 4044 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
29009 4074 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
29010 4100 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
29011 4184 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
29012 4285 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
29013 4291 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
29014 4536 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
29015 4544 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
29016 4591 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
29017 4601 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
29018 6062 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
29019 6095 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
29020 6274 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
29021 6613 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
29022 6630 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
29023 6667 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
29024 6685 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
29025 6710 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
29026 6774 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
29027 7587 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
29028 9097 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
29029 9549 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
29030 1034 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
29031 1132 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
29032 2059 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
29033 2085 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
29034 2149 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
29035 2214 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
29036 3075 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
29037 3165 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
29038 4030 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
29039 4514 T-1 13/05/1971 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
29040 1002 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
29041 1050 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
29042 1426 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
29043 2024 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
29044 2154 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
29045 2255 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
29046 2268 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
29047 2278 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
29048 3069 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
29049 3083 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
29050 3333 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
29051 4212 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
29052 4258 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
29053 Muskau 4466 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
29054 5097 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
29055 5118 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
29056 1055 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
29057 1083 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
29058 2077 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
29059 2151 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
29060 2157 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
29061 2193 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
29062 2324 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
29063 2369 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
29064 3129 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
29065 3447 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
29066 3527 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
29067 3856 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
29068 4234 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
29069 4310 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
29070 4316 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
29071 5048 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
29072 5089 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
29073 5130 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
29074 5160 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
29075 1950 DA 22/02/1950 Mount Hamilton C. A. Wirtanen 2,0 km MPC · JPL
29076 1972 TR8 04/10/1972 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 5,4 km MPC · JPL
29077 1975 SR 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
29078 1975 SX1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
29079 1975 XD 01/12/1975 Cerro El Roble C. Torres, S. Barros 2,4 km MPC · JPL
29080 Astrocourier 1978 RK 01/09/1978 Nauchnij N. S. Chernykh 18 km MPC · JPL
29081 Krymradio 1978 SC5 27/09/1978 Nauchnij L. I. Chernykh 3,0 km MPC · JPL
29082 1978 VG9 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
29083 1979 MG3 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 7,4 km MPC · JPL
29084 1979 MD7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
29085 Sethanne 1979 SD 17/09/1979 Harvard Observatory Harvard Obs. 3,3 km MPC · JPL
29086 1980 PY2 04/08/1980 Siding Spring Edinburgh Obs. 5,2 km MPC · JPL
29087 1980 VW2 01/11/ 1980 Palomar S. J. Bus 5,5 km MPC · JPL
29088 1981 DR2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,3 km MPC · JPL
29089 1981 DD3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
29090 1981 EY3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
29091 1981 EF8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
29092 1981 EL10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
29093 1981 EQ10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
29094 1981 ED11 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
29095 1981 EK11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
29096 1981 EW11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
29097 1981 EC12 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
29098 1981 EN16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
29099 1981 EQ16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,3 km MPC · JPL
29100 1981 EE18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL