Danh sách tiểu hành tinh/289601–289700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
289601 2005 GJ10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289602 2005 GU10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
289603 2005 GA12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
289604 2005 GF17 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
289605 2005 GZ18 02/04/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
289606 2005 GB19 02/04/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
289607 2005 GA21 03/04/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
289608 Wanli 2005 GB22 04/04/2005 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 1,1 km MPC · JPL
289609 2005 GS23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
289610 2005 GP24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
289611 2005 GW25 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
289612 2005 GM27 03/04/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
289613 2005 GU27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289614 2005 GZ27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
289615 2005 GX28 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
289616 2005 GP30 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
289617 2005 GY30 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
289618 2005 GE32 04/04/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
289619 2005 GO34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
289620 2005 GK38 03/04/2005 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
289621 2005 GC46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
289622 2005 GU46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
289623 2005 GD49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
289624 2005 GS51 02/04/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
289625 2005 GY52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
289626 2005 GZ52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
289627 2005 GS55 06/04/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
289628 2005 GV57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
289629 2005 GR61 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289630 2005 GM62 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
289631 2005 GO72 04/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
289632 2005 GM76 05/04/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
289633 2005 GX76 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
289634 2005 GQ78 06/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
289635 2005 GW82 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
289636 2005 GS88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
289637 2005 GF89 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
289638 2005 GG91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289639 2005 GT91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
289640 2005 GQ92 06/04/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
289641 2005 GS92 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
289642 2005 GQ93 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
289643 2005 GU97 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
289644 2005 GM100 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
289645 2005 GH103 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
289646 2005 GP107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
289647 2005 GW107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
289648 2005 GT108 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
289649 2005 GS109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
289650 2005 GX109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
289651 2005 GQ110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
289652 2005 GB114 09/04/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
289653 2005 GE114 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
289654 2005 GJ116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289655 2005 GV116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
289656 2005 GW117 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,4 km MPC · JPL
289657 2005 GF118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
289658 2005 GW118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
289659 2005 GN120 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
289660 2005 GO123 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289661 2005 GY124 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
289662 2005 GC127 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
289663 2005 GP127 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
289664 2005 GV127 09/04/2005 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
289665 2005 GG128 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
289666 2005 GV131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
289667 2005 GF133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289668 2005 GN137 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
289669 2005 GS137 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
289670 2005 GF139 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
289671 2005 GT141 09/04/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
289672 2005 GH143 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289673 2005 GO143 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
289674 2005 GZ144 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
289675 2005 GA149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289676 2005 GY149 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
289677 2005 GD150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
289678 2005 GM150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
289679 2005 GN150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
289680 2005 GX150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
289681 2005 GW156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
289682 2005 GG157 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
289683 2005 GW158 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
289684 2005 GH161 13/04/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
289685 2005 GV161 13/04/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
289686 2005 GZ162 15/04/2005 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 1,6 km MPC · JPL
289687 2005 GE164 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
289688 2005 GC165 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
289689 2005 GW166 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
289690 2005 GE167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
289691 2005 GH167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
289692 2005 GT167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
289693 2005 GY170 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
289694 2005 GG175 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
289695 2005 GF176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
289696 2005 GS177 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
289697 2005 GG180 09/04/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
289698 2005 GL181 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
289699 2005 GP203 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
289700 2005 GF204 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL