Danh sách tiểu hành tinh/285401–285500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
285401 1999 TN294 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285402 1999 TO309 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
285403 1999 TT319 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285404 1999 TU321 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285405 1999 UZ3 26/10/1999 Gnosca S. Sposetti 4,4 km MPC · JPL
285406 1999 UV20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285407 1999 US28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285408 1999 UT28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285409 1999 UF32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285410 1999 US39 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285411 1999 VW2 04/11/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
285412 1999 VD3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285413 1999 VC17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
285414 1999 VK39 10/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
285415 1999 VQ42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
285416 1999 VX42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
285417 1999 VH46 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
285418 1999 VM46 03/11/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
285419 1999 VE73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285420 1999 VR74 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285421 1999 VT76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
285422 1999 VJ96 09/11/1999 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
285423 1999 VM100 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285424 1999 VO101 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
285425 1999 VY102 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285426 1999 VK103 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285427 1999 VL103 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285428 1999 VX112 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285429 1999 VM123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285430 1999 VU123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
285431 1999 VS125 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285432 1999 VV126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
285433 1999 VD127 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285434 1999 VZ130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
285435 1999 VL141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
285436 1999 VR146 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285437 1999 VJ148 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
285438 1999 VP151 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
285439 1999 VC155 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
285440 1999 VE167 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
285441 1999 VT183 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
285442 1999 VJ185 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
285443 1999 VM185 15/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
285444 1999 VP202 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
285445 1999 VS204 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285446 1999 VD212 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
285447 1999 VE222 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285448 1999 WK19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285449 1999 XO9 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
285450 1999 XJ62 07/12/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
285451 1999 XK111 08/12/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
285452 1999 XC137 05/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
285453 1999 XK138 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
285454 1999 XD210 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
285455 1999 XK210 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
285456 1999 XL232 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285457 1999 XO235 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285458 1999 XQ246 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
285459 1999 XB252 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
285460 1999 XQ254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
285461 1999 XY259 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285462 1999 YX1 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
285463 1999 YQ7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285464 1999 YD10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
285465 1999 YF11 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
285466 1999 YL23 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285467 1999 YX23 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285468 1999 YE24 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
285469 2000 AV37 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
285470 2000 AH197 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
285471 2000 AT207 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285472 2000 AD208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
285473 2000 AR212 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
285474 2000 AU218 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285475 2000 AE221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
285476 2000 AV248 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
285477 2000 BH10 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
285478 2000 BM13 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
285479 2000 BH22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285480 2000 BZ23 29/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
285481 2000 BT42 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
285482 2000 BG49 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
285483 2000 BW50 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
285484 2000 CS12 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
285485 2000 CN64 03/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
285486 2000 CY71 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
285487 2000 CH74 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
285488 2000 CR74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285489 2000 CL99 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
285490 2000 CU100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
285491 2000 CK114 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
285492 2000 CL134 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
285493 2000 CD135 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285494 2000 CM139 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
285495 2000 CX149 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
285496 2000 DZ9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
285497 2000 DN11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
285498 2000 DU20 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
285499 2000 DF38 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
285500 2000 DR39 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL