Danh sách tiểu hành tinh/281001–281100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
281001 2006 DT141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281002 2006 DB164 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
281003 2006 DJ171 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281004 2006 DB181 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281005 2006 DH191 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281006 2006 DW203 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
281007 2006 DR204 27/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
281008 2006 DU207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
281009 2006 DN208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281010 2006 DJ215 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
281011 2006 ET2 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281012 2006 EA11 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281013 2006 EE13 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
281014 2006 EC21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281015 2006 EJ32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
281016 2006 EH37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281017 2006 EV60 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281018 2006 ED63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281019 2006 EB65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281020 2006 EH65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
281021 2006 EX68 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
281022 2006 EV69 09/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
281023 2006 FZ5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
281024 2006 FH53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
281025 2006 GR 02/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,1 km MPC · JPL
281026 2006 GU4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281027 2006 GK13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281028 2006 GS14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281029 2006 GU14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281030 2006 GF30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
281031 2006 GS45 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
281032 2006 GX54 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
281033 2006 HF9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
281034 2006 HP12 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
281035 2006 HM21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
281036 2006 HB22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281037 2006 HS22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281038 2006 HE27 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
281039 2006 HX36 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281040 2006 HY39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281041 2006 HV46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
281042 2006 HE50 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281043 2006 HO51 26/04/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
281044 2006 HF60 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
281045 2006 HL66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
281046 2006 HF90 13/01/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
281047 2006 HL110 26/04/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
281048 2006 HA116 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
281049 2006 HQ123 24/04/2006 Anderson Mesa Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281050 2006 HG124 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
281051 2006 HP124 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,2 km MPC · JPL
281052 2006 HH153 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
281053 2006 JD12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
281054 2006 JE17 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
281055 2006 JE39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
281056 2006 JT63 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
281057 2006 KO4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
281058 2006 KZ4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
281059 2006 KF13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
281060 2006 KE26 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281061 2006 KR27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
281062 2006 KQ33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
281063 2006 KH46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
281064 2006 KE73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
281065 2006 KJ83 20/05/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
281066 2006 KT122 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
281067 2006 KU130 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 6,4 km MPC · JPL
281068 Chipolin 2006 OK1 18/07/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 4,9 km MPC · JPL
281069 2006 OO10 25/07/2006 Ottmarsheim C. Rinner 5,1 km MPC · JPL
281070 2006 OY10 21/07/2006 Mauna Kea D. J. Tholen 650 m MPC · JPL
281071 2006 PM 06/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,2 km MPC · JPL
281072 2006 PB42 14/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
281073 2006 QK100 24/08/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
281074 2006 QL119 28/08/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
281075 2006 QE120 29/08/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
281076 2006 QV122 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
281077 2006 QD136 28/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
281078 2006 QF141 18/08/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
281079 2006 RB26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
281080 2006 RR61 12/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
281081 2006 RX102 14/09/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
281082 2006 SH33 17/09/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
281083 2006 SD55 18/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
281084 2006 SF59 16/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
281085 2006 SD139 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
281086 2006 SN220 25/09/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
281087 2006 SN231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
281088 2006 SY411 28/09/2006 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
281089 2006 SG412 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
281090 2006 TY73 11/10/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
281091 2006 TW99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
281092 2006 TE120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
281093 2006 UR109 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
281094 2006 UB210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
281095 2006 UT218 16/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
281096 2006 UT272 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
281097 2006 UR328 19/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
281098 2006 VV28 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
281099 2006 VU70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
281100 2006 WS10 16/11/2006 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL