Danh sách tiểu hành tinh/278801–278900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
278801 2008 SJ235 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
278802 2008 SK238 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278803 2008 ST238 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
278804 2008 SM241 29/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
278805 2008 SX242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
278806 2008 SC244 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278807 2008 SQ244 29/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
278808 2008 SY244 29/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
278809 2008 SS246 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
278810 2008 SH248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
278811 2008 SW248 21/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
278812 2008 SG253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
278813 2008 SV253 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
278814 2008 SC255 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
278815 2008 SO255 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278816 2008 SQ255 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278817 2008 SD256 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278818 2008 SL257 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
278819 2008 SS258 22/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
278820 2008 SL261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278821 2008 ST261 24/09/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
278822 2008 SF262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278823 2008 SZ263 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
278824 2008 SF266 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278825 2008 SS268 29/09/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
278826 2008 SY268 30/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
278827 2008 SV269 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
278828 2008 SA272 29/09/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
278829 2008 SV272 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
278830 2008 SB273 29/09/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
278831 2008 SS285 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
278832 2008 ST286 22/09/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
278833 2008 SN287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278834 2008 SR288 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278835 2008 SB289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278836 2008 SC289 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
278837 2008 SQ295 27/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
278838 2008 ST300 23/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
278839 2008 SL301 23/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
278840 2008 SE303 24/09/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
278841 2008 SH304 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278842 2008 SJ304 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
278843 2008 SV305 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
278844 2008 SE308 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
278845 2008 SV308 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
278846 2008 SH309 23/09/2008 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
278847 2008 TX1 03/10/2008 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,5 km MPC · JPL
278848 2008 TX2 04/10/2008 Cordell-Lorenz D. T. Durig 2,2 km MPC · JPL
278849 2008 TU5 02/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
278850 2008 TU7 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
278851 2008 TV8 05/10/2008 Hibiscus N. Teamo 3,7 km MPC · JPL
278852 2008 TM16 01/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
278853 2008 TG17 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
278854 2008 TS20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278855 2008 TX21 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
278856 2008 TZ22 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278857 2008 TY24 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
278858 2008 TW27 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
278859 2008 TL29 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
278860 2008 TN29 01/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
278861 2008 TR30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278862 2008 TG33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
278863 2008 TO35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
278864 2008 TT38 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278865 2008 TW44 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
278866 2008 TP49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
278867 2008 TR53 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278868 2008 TT56 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
278869 2008 TD57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278870 2008 TX57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278871 2008 TC58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278872 2008 TG62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278873 2008 TH62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
278874 2008 TS62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
278875 2008 TC63 02/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
278876 2008 TM64 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278877 2008 TA68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
278878 2008 TS69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
278879 2008 TF71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
278880 2008 TX73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
278881 2008 TC76 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
278882 2008 TH77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
278883 2008 TL78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
278884 2008 TF79 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278885 2008 TF82 02/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
278886 2008 TD84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
278887 2008 TA86 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
278888 2008 TP87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
278889 2008 TC88 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278890 2008 TK88 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
278891 2008 TL94 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
278892 2008 TZ103 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
278893 2008 TV104 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
278894 2008 TD108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278895 2008 TG108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
278896 2008 TL108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
278897 2008 TO108 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
278898 2008 TU111 06/10/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
278899 2008 TO113 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
278900 2008 TK114 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL