Danh sách tiểu hành tinh/274601–274700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274601 2008 TV36 01/10/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
274602 2008 TS37 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
274603 2008 TD43 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
274604 2008 TV45 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
274605 2008 TG47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
274606 2008 TO48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
274607 2008 TD49 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274608 2008 TO54 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274609 2008 TE55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
274610 2008 TS56 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274611 2008 TM57 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
274612 2008 TH58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274613 2008 TJ59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274614 2008 TK59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
274615 2008 TM59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274616 2008 TN60 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
274617 2008 TN62 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
274618 2008 TJ63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274619 2008 TQ63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274620 2008 TN66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274621 2008 TH68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
274622 2008 TJ72 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
274623 2008 TG74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274624 2008 TP74 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274625 2008 TP75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
274626 2008 TD77 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
274627 2008 TE82 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
274628 2008 TP82 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
274629 2008 TL84 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274630 2008 TE86 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
274631 2008 TV86 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
274632 2008 TO87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274633 2008 TF88 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
274634 2008 TM88 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
274635 2008 TU93 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
274636 2008 TA101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274637 2008 TZ106 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
274638 2008 TN111 06/10/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
274639 2008 TQ111 06/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
274640 2008 TY112 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274641 2008 TD116 06/10/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
274642 2008 TD118 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
274643 2008 TT120 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
274644 2008 TC125 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
274645 2008 TQ130 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
274646 2008 TK133 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
274647 2008 TN135 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274648 2008 TK140 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274649 2008 TR141 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
274650 2008 TU142 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
274651 2008 TF149 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
274652 2008 TB151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274653 2008 TH151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
274654 2008 TJ151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274655 2008 TL151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
274656 2008 TO151 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
274657 2008 TK152 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
274658 2008 TY156 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
274659 2008 TV157 04/10/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
274660 2008 TL165 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
274661 2008 TT168 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
274662 2008 TU168 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
274663 2008 TY170 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
274664 2008 TC171 09/10/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
274665 2008 TA172 08/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
274666 2008 TG174 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
274667 2008 TP175 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274668 2008 TG177 01/10/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
274669 2008 TH177 01/10/2008 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
274670 2008 TL177 09/10/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
274671 2008 TG182 01/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
274672 2008 TX185 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274673 2008 TA186 07/10/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
274674 2008 TR187 08/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
274675 2008 UZ7 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
274676 2008 UA8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274677 2008 UP8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274678 2008 UD11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
274679 2008 UO11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
274680 2008 UL12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
274681 2008 UD14 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
274682 2008 US14 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274683 2008 UA20 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274684 2008 UX24 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
274685 2008 UZ28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
274686 2008 UZ29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274687 2008 UG32 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274688 2008 UB45 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
274689 2008 UH48 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
274690 2008 UV48 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
274691 2008 UA50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
274692 2008 UB50 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
274693 2008 UD52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
274694 2008 UZ52 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
274695 2008 UA56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274696 2008 UG56 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274697 2008 US59 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
274698 2008 UV59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
274699 2008 UZ61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274700 2008 UD76 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL