Danh sách tiểu hành tinh/275601–275700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
275601 1999 VA174 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
275602 1999 VJ206 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275603 1999 VW211 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275604 1999 WO10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
275605 1999 XH16 07/12/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
275606 1999 XU51 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
275607 1999 XG79 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
275608 1999 XJ146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
275609 1999 XQ147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
275610 1999 XR224 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
275611 1999 XX262 12/12/1999 Catalina CSS AMO 2,4 km MPC · JPL
275612 1999 YA18 30/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
275613 2000 AZ36 03/01/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
275614 2000 AS93 06/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275615 2000 AP136 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275616 2000 AH216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275617 2000 AB226 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
275618 2000 AU242 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
275619 2000 BS40 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
275620 2000 CP79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
275621 2000 CK106 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
275622 2000 CM130 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
275623 2000 CW130 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275624 2000 DR1 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
275625 2000 DA13 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
275626 2000 DC17 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275627 2000 DG90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
275628 2000 DZ100 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
275629 2000 DF101 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275630 2000 EW10 04/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
275631 2000 EH18 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
275632 2000 EG20 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275633 2000 EZ72 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
275634 2000 EC126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
275635 2000 ET152 06/03/2000 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
275636 2000 EJ203 05/03/2000 Cerro Tololo DLS 3,4 km MPC · JPL
275637 2000 EF208 03/03/2000 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
275638 2000 FZ8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
275639 2000 FC45 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
275640 2000 GV19 05/04/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
275641 2000 GE46 05/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
275642 2000 GW48 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
275643 2000 GS52 05/04/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
275644 2000 GF56 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
275645 2000 GO85 03/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
275646 2000 GX94 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
275647 2000 GR105 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
275648 2000 GK130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
275649 2000 GJ131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
275650 2000 GB165 05/04/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
275651 2000 GS169 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
275652 2000 HN19 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
275653 2000 HF39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
275654 2000 HM62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
275655 2000 KG2 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275656 2000 KZ4 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
275657 2000 KS11 28/05/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
275658 2000 KC12 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275659 2000 KC25 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
275660 2000 KO79 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275661 2000 LR2 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
275662 2000 LE22 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
275663 2000 LO23 01/06/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
275664 2000 LY37 04/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
275665 2000 NA14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
275666 2000 OJ36 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275667 2000 PO2 02/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
275668 2000 QV36 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
275669 2000 QO68 25/08/2000 Višnjan K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
275670 2000 QE70 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275671 2000 QF88 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
275672 2000 QQ136 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
275673 2000 QO157 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
275674 2000 QH168 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275675 2000 QF211 31/08/2000 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
275676 2000 QY241 27/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 980 m MPC · JPL
275677 2000 RS11 02/09/2000 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
275678 2000 RY13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
275679 2000 RP64 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275680 2000 SV27 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
275681 2000 SQ33 24/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
275682 2000 ST49 23/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
275683 2000 SV54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275684 2000 SC56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
275685 2000 SF81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275686 2000 SE106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275687 2000 SP133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
275688 2000 SY137 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
275689 2000 SN138 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
275690 2000 SO157 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
275691 2000 SS168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
275692 2000 SB174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
275693 2000 SU201 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
275694 2000 SZ281 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
275695 2000 SF297 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
275696 2000 SF361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
275697 2000 TL38 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
275698 2000 TA44 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
275699 2000 TH60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
275700 2000 TL66 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL