Danh sách tiểu hành tinh/271901–272000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
271901 2004 VP73 07/11/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
271902 2004 VK79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271903 2004 WB5 18/11/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271904 2004 WS5 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
271905 2004 XR4 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
271906 2004 XB6 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
271907 2004 XB7 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
271908 2004 XA8 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
271909 2004 XY15 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
271910 2004 XX22 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
271911 2004 XA27 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271912 2004 XU28 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
271913 2004 XU30 10/12/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
271914 2004 XB35 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
271915 2004 XV37 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
271916 2004 XZ37 07/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
271917 2004 XT43 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
271918 2004 XB44 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
271919 2004 XM45 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
271920 2004 XM58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
271921 2004 XY64 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271922 2004 XA70 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
271923 2004 XK75 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271924 2004 XA88 09/12/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
271925 2004 XO100 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271926 2004 XY101 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271927 2004 XX108 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
271928 2004 XH110 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
271929 2004 XX110 14/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
271930 2004 XW116 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
271931 2004 XS117 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
271932 2004 XV125 11/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
271933 2004 XA129 14/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
271934 2004 XR134 15/12/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
271935 2004 XX145 14/12/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
271936 2004 XY147 14/12/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
271937 2004 XR167 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
271938 2004 XG169 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271939 2004 XQ176 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
271940 2004 XE191 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271941 2004 YY 16/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
271942 2004 YW19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
271943 2004 YJ29 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271944 2004 YG32 19/12/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
271945 2005 AU2 06/01/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
271946 2005 AF4 06/01/2005 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
271947 2005 AO5 06/01/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
271948 2005 AW17 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271949 2005 AZ19 06/01/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
271950 2005 AF23 07/01/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
271951 2005 AR23 07/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271952 2005 AN25 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
271953 2005 AB31 11/01/2005 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
271954 2005 AK35 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
271955 2005 AN37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271956 2005 AC38 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
271957 2005 AQ38 13/01/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
271958 2005 AT47 13/01/2005 Jarnac Jarnac Obs. 2,9 km MPC · JPL
271959 2005 AW48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271960 2005 AW49 13/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271961 2005 AS57 15/01/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
271962 2005 AW57 15/01/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
271963 2005 AR58 15/01/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
271964 2005 AW60 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
271965 2005 AV69 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271966 2005 AJ77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
271967 2005 AP77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
271968 2005 AX77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
271969 2005 AT78 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
271970 2005 AB79 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
271971 2005 AE81 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
271972 2005 AU82 08/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
271973 2005 BJ2 16/01/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
271974 2005 BA9 16/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
271975 2005 BC14 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271976 2005 BZ24 17/01/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
271977 2005 BB29 31/01/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
271978 2005 BN35 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,8 km MPC · JPL
271979 2005 BX36 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,7 km MPC · JPL
271980 2005 BP43 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 2,6 km MPC · JPL
271981 2005 CG6 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
271982 2005 CV9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
271983 2005 CV12 02/02/2005 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
271984 2005 CN14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
271985 2005 CG15 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
271986 2005 CH16 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
271987 2005 CY16 02/02/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
271988 2005 CD17 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
271989 2005 CH22 03/02/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
271990 2005 CX25 02/02/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
271991 2005 CL26 01/02/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
271992 2005 CV27 02/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
271993 2005 CC31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
271994 2005 CV31 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
271995 2005 CB34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
271996 2005 CW34 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
271997 2005 CL38 04/02/2005 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
271998 2005 CT38 09/02/2005 La Silla C. Vuissoz, R. Behrend 2,4 km MPC · JPL
271999 2005 CC43 02/02/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
272000 2005 CX46 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also