Danh sách tiểu hành tinh/269001–269100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
269001 2007 EQ115 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
269002 2007 EP116 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
269003 2007 EX118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
269004 2007 EO119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
269005 2007 EP125 13/03/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
269006 2007 EV128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
269007 2007 EX130 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
269008 2007 EM136 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269009 2007 EN137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
269010 2007 EU137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
269011 2007 EU138 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
269012 2007 ET169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269013 2007 EW180 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
269014 2007 EX182 15/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
269015 2007 EG199 10/03/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
269016 2007 EQ200 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
269017 2007 EL205 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
269018 2007 EX207 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
269019 2007 EU209 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
269020 2007 EM213 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
269021 2007 EQ213 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269022 2007 EU213 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
269023 2007 EF219 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
269024 2007 EW219 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269025 2007 ER222 14/03/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
269026 2007 FN2 16/03/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
269027 2007 FP4 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
269028 2007 FH7 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
269029 2007 FZ9 16/03/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
269030 2007 FN10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269031 2007 FM11 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269032 2007 FL15 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
269033 2007 FK23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
269034 2007 FP26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269035 2007 FP29 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269036 2007 FN30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
269037 2007 FN31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269038 2007 FH32 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
269039 2007 FJ32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269040 2007 FO32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
269041 2007 FW32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
269042 2007 FC33 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
269043 2007 FG33 21/03/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
269044 2007 FG36 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269045 2007 FF38 27/03/2007 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
269046 2007 FQ38 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
269047 2007 FH43 27/03/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
269048 2007 FU43 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
269049 2007 FR49 20/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
269050 2007 GJ12 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269051 2007 GJ16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
269052 2007 GU18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269053 2007 GT19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
269054 2007 GW20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
269055 2007 GZ23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269056 2007 GS24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
269057 2007 GW24 11/04/2007 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
269058 2007 GO29 11/04/2007 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
269059 2007 GU30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
269060 2007 GZ32 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
269061 2007 GF33 11/04/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
269062 2007 GW33 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269063 2007 GV39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
269064 2007 GB40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269065 2007 GB41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269066 2007 GJ44 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
269067 2007 GQ44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
269068 2007 GD46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269069 2007 GT46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
269070 2007 GR48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
269071 2007 GZ48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
269072 2007 GF51 15/04/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
269073 2007 GP61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269074 2007 GW62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269075 2007 GL67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
269076 2007 GF68 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
269077 2007 GH73 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
269078 2007 GT73 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
269079 2007 HK6 16/04/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
269080 2007 HF7 16/04/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
269081 2007 HR11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
269082 2007 HG13 16/04/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
269083 2007 HB16 18/04/2007 Lulin Observatory LUSS 2,5 km MPC · JPL
269084 2007 HE17 16/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
269085 2007 HW26 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
269086 2007 HA30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
269087 2007 HZ31 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
269088 2007 HQ36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
269089 2007 HX38 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
269090 2007 HA41 20/04/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
269091 2007 HG46 20/04/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
269092 2007 HK48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
269093 2007 HJ53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
269094 2007 HV57 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
269095 2007 HP61 22/04/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
269096 2007 HN65 22/04/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
269097 2007 HV5 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
269098 2007 HB66 22/04/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
269099 2007 HM79 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
269100 2007 HC80 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL