Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/245001–245100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
245001 2004 CQ29 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
245002 2004 CE34 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245003 2004 CR44 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
245004 2004 CN50 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
245005 2004 CK53 11/02/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
245006 2004 CX56 10/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
245007 2004 CV72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
245008 2004 CQ76 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
245009 2004 CP85 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
245010 2004 CY95 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
245011 2004 CM107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
245012 2004 CR107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
245013 2004 CJ108 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
245014 2004 CU111 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
245015 2004 CB115 14/02/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
245016 2004 DH10 18/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,5 km MPC · JPL
245017 2004 DM39 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
245018 2004 DL51 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
245019 2004 DP59 25/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
245020 2004 DQ61 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
245021 2004 DN62 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
245022 2004 DB66 23/02/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
245023 2004 DB69 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 4,3 km MPC · JPL
245024 2004 EV3 10/03/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
245025 2004 EL10 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
245026 2004 EG12 11/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
245027 2004 EQ13 11/03/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
245028 2004 EM17 12/03/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
245029 2004 EX21 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
245030 2004 EH23 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
245031 2004 EE45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
245032 2004 EB52 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
245033 2004 EB56 14/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
245034 2004 EE58 15/03/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
245035 2004 EK63 13/03/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
245036 2004 EM69 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
245037 2004 EB75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
245038 2004 EL76 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
245039 2004 EM77 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
245040 2004 EZ80 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
245041 2004 EK87 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245042 2004 FZ19 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
245043 2004 FD20 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
245044 2004 FU24 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
245045 2004 FQ26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
245046 2004 FT31 30/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
245047 2004 FN46 17/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
245048 2004 FL69 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
245049 2004 FU71 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
245050 2004 FA79 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
245051 2004 FK80 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
245052 2004 FO85 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
245053 2004 FT91 22/03/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
245054 2004 FW97 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
245055 2004 FS98 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
245056 2004 FN107 20/03/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
245057 2004 FW129 20/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
245058 2004 FL132 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
245059 2004 FS133 24/03/2004 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
245060 2004 FF147 28/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
245061 2004 FN148 29/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
245062 2004 GF3 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
245063 2004 GD5 11/04/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
245064 2004 GL7 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
245065 2004 GV10 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
245066 2004 GG12 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
245067 2004 GX21 12/04/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
245068 2004 GY39 15/04/2004 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
245069 2004 GG53 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
245070 2004 GA57 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
245071 2004 GX58 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
245072 2004 GR59 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
245073 2004 GS77 15/04/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
245074 2004 HJ 16/04/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
245075 2004 HB12 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
245076 2004 HC64 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
245077 2004 JV1 10/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
245078 2004 JU36 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
245079 2004 JD42 15/05/2004 Siding Spring SSS 6,2 km MPC · JPL
245080 2004 LN4 11/06/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
245081 2004 MK6 20/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
245082 2004 NY10 10/07/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
245083 2004 NK14 11/07/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
245084 2004 NV28 14/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
245085 2004 OV6 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
245086 2004 OL11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
245087 2004 PU 06/08/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
245088 2004 PJ7 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
245089 2004 PZ8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
245090 2004 PB9 06/08/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
245091 2004 PA12 07/08/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
245092 2004 PA14 07/08/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
245093 2004 PC24 08/08/2004 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
245094 2004 PT25 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
245095 2004 PY25 08/08/2004 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
245096 2004 PF27 08/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 5,3 km MPC · JPL
245097 2004 PD33 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
245098 2004 PN34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
245099 2004 PQ37 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
245100 2004 PY38 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL