Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/244601–244700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
244601 2002 YQ1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
244602 2002 YP3 28/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
244603 2002 YH17 31/12/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
244604 2002 YH23 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
244605 2002 YX28 31/12/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
244606 2002 YA30 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
244607 2002 YX34 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
244608 2003 AG5 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
244609 2003 AV7 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
244610 2003 AZ10 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
244611 2003 AH13 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244612 2003 AO19 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244613 2003 AU34 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
244614 2003 AQ50 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
244615 2003 AW54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244616 2003 AR62 08/01/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
244617 2003 AQ65 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
244618 2003 AN74 10/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
244619 2003 AP88 02/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
244620 2003 AD94 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
244621 2003 BN11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
244622 2003 BC13 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
244623 2003 BD17 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
244624 2003 BO18 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
244625 2003 BS24 25/01/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
244626 2003 BD29 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
244627 2003 BL29 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244628 2003 BK50 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244629 2003 BV51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
244630 2003 BD59 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
244631 2003 BA71 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
244632 2003 BA74 29/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
244633 2003 BJ74 29/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
244634 2003 CD15 04/02/2003 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
244635 2003 DR2 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
244636 2003 ED2 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244637 2003 EQ7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
244638 2003 ET9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
244639 2003 EB18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
244640 2003 EP46 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
244641 2003 FU13 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
244642 2003 FD16 23/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
244643 2003 FR17 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
244644 2003 FZ45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
244645 2003 FL82 27/03/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
244646 2003 FM88 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
244647 2003 FF96 30/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
244648 2003 FZ118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
244649 2003 FE131 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
244650 2003 GZ 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
244651 2003 GF3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244652 2003 GH7 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244653 2003 GY38 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
244654 2003 HR9 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 7,3 km MPC · JPL
244655 2003 HS10 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
244656 2003 HG12 25/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
244657 2003 HV17 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
244658 2003 HX20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
244659 2003 HN26 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
244660 2003 HX26 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
244661 2003 HN27 28/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
244662 2003 HK28 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
244663 2003 HH53 30/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
244664 2003 HN53 22/04/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,1 km MPC · JPL
244665 2003 HX57 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244666 2003 JT1 01/05/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
244667 2003 JH5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244668 2003 KF6 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
244669 2003 KE14 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
244670 2003 KN18 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
244671 2003 KN33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
244672 2003 MS3 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244673 2003 MM6 25/06/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
244674 2003 NS5 06/07/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
244675 2003 NC7 07/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
244676 2003 NT7 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
244677 2003 NR12 08/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
244678 2003 OY 20/07/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
244679 2003 OC8 25/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
244680 2003 OG16 25/07/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
244681 2003 OY17 30/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
244682 2003 OG18 28/07/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
244683 2003 OL19 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
244684 2003 OH23 28/07/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
244685 2003 OY23 24/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
244686 2003 OL27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
244687 2003 OD33 25/07/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
244688 2003 OM33 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
244689 2003 PW5 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
244690 2003 PA7 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
244691 2003 QZ 17/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
244692 2003 QA3 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
244693 2003 QS3 17/08/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
244694 2003 QQ5 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
244695 2003 QN10 21/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
244696 2003 QZ11 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 870 m MPC · JPL
244697 2003 QE15 20/08/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
244698 2003 QQ16 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 720 m MPC · JPL
244699 2003 QV20 22/08/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
244700 2003 QJ21 22/08/2003 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL