Danh sách tiểu hành tinh/242801–242900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
242801 2006 BB52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
242802 2006 BY55 27/01/2006 7300 W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
242803 2006 BO79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
242804 2006 BU81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
242805 2006 BP88 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242806 2006 BD93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242807 2006 BQ93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
242808 2006 BU119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
242809 2006 BE121 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
242810 2006 BG129 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
242811 2006 BU144 23/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
242812 2006 BN149 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
242813 2006 BJ150 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
242814 2006 BL152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
242815 2006 BZ156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
242816 2006 BV165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
242817 2006 BZ166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
242818 2006 BE170 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
242819 2006 BZ220 30/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
242820 2006 BU254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
242821 2006 BW254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242822 2006 BW259 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
242823 2006 BW275 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
242824 2006 CB43 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242825 2006 CA57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
242826 2006 CN57 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
242827 2006 CS57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
242828 2006 DC1 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
242829 2006 DS7 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
242830 Richardwessling 2006 DK8 21/02/2006 Antares R. Holmes 4,6 km MPC · JPL
242831 2006 DW9 21/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
242832 2006 DJ36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
242833 2006 DW42 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
242834 2006 DC51 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
242835 2006 DJ66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
242836 2006 DT67 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
242837 2006 DN71 21/02/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
242838 2006 DG82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242839 2006 DD95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
242840 2006 DY106 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242841 2006 DO109 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242842 2006 DM120 21/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
242843 2006 DO205 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
242844 2006 EM 05/03/2006 Mayhill A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
242845 2006 EQ10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242846 2006 EE39 04/03/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
242847 2006 EA40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242848 2006 EC43 04/03/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
242849 2006 EX59 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242850 2006 FO5 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
242851 2006 FJ12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
242852 2006 FP18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
242853 2006 FK45 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
242854 2006 FU49 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
242855 2006 FW52 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
242856 2006 FE53 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
242857 2006 FK53 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242858 2006 GJ9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242859 2006 GW16 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242860 2006 GW29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
242861 2006 GE30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
242862 2006 GA31 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
242863 2006 GZ39 06/04/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
242864 2006 GJ50 09/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
242865 2006 HD4 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
242866 2006 HN13 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
242867 2006 HO15 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
242868 2006 HF23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
242869 2006 HM45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
242870 2006 HP47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
242871 2006 HE49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
242872 2006 HD50 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
242873 2006 HJ52 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
242874 2006 HX52 19/04/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
242875 2006 HR54 21/04/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
242876 2006 HT83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
242877 2006 HY107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
242878 2006 HF108 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
242879 2006 HP111 29/04/2006 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
242880 2006 HC114 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
242881 2006 HO120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
242882 2006 HT153 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
242883 2006 JH6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,5 km MPC · JPL
242884 2006 JS7 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
242885 2006 JX11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
242886 2006 JM13 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
242887 2006 JF35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
242888 2006 JD41 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
242889 2006 JP47 01/05/2006 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
242890 2006 JR47 02/05/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
242891 2006 JD57 14/05/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
242892 2006 KX2 18/05/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
242893 2006 KY16 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
242894 2006 KH38 19/05/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
242895 2006 KM40 18/05/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
242896 2006 KB42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
242897 2006 KH73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
242898 2006 KS86 27/05/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
242899 2006 KY107 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
242900 2006 KM111 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL