Danh sách tiểu hành tinh/232301–232400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
232301 2002 RT249 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
232302 2002 RY249 09/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
232303 2002 RN250 13/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
232304 2002 RW263 05/09/2002 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
232305 2002 RA272 01/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
232306 2002 RP280 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
232307 2002 SN14 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
232308 2002 TH24 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232309 2002 TO31 02/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
232310 2002 TH34 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232311 2002 TD37 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232312 2002 TS73 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
232313 2002 TN74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
232314 2002 TL93 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
232315 2002 TM94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232316 2002 TY98 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
232317 2002 TV101 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
232318 2002 TL103 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
232319 2002 TL105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
232320 2002 TZ112 03/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
232321 2002 TM113 03/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
232322 2002 TR128 04/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
232323 2002 TA138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
232324 2002 TN142 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
232325 2002 TH149 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
232326 2002 TV150 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
232327 2002 TU163 05/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
232328 2002 TK169 03/10/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
232329 2002 TV169 03/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
232330 2002 TY182 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
232331 2002 TT186 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232332 2002 TZ187 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
232333 2002 TJ189 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232334 2002 TL202 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
232335 2002 TN202 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
232336 2002 TV289 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
232337 2002 TL296 11/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
232338 2002 TH298 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
232339 2002 TM312 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
232340 2002 TP338 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
232341 2002 TE348 05/10/2002 Apache Point SDSS 5,3 km MPC · JPL
232342 2002 TE379 05/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
232343 2002 UR39 31/10/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
232344 2002 UD53 29/10/2002 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
232345 2002 UX72 20/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
232346 2002 VR22 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
232347 2002 VQ40 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
232348 2002 VA60 03/11/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
232349 2002 VS67 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232350 2002 VR79 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
232351 2002 VM120 12/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
232352 2002 VB143 12/11/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
232353 2002 WR2 23/11/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
232354 2002 WO15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
232355 2002 WC20 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
232356 2002 WB23 24/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
232357 2002 XT16 03/12/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
232358 2002 XW49 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
232359 2002 XS52 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
232360 2002 XB67 10/12/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
232361 2002 XC70 10/12/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
232362 2002 XG87 11/12/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
232363 2002 XT91 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
232364 2002 XW103 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232365 2002 XN109 06/12/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
232366 2002 YX26 31/12/2002 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
232367 2003 AZ1 02/01/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
232368 2003 AZ2 02/01/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
232369 2003 AV20 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232370 2003 AS22 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
232371 2003 AO25 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232372 2003 AQ34 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232373 2003 AF62 08/01/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
232374 2003 AA87 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232375 2003 AA90 04/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
232376 2003 BU 24/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
232377 2003 BN13 26/01/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
232378 2003 BJ15 26/01/2003 Haleakala NEAT 970 m MPC · JPL
232379 2003 BT17 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232380 2003 BD33 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
232381 2003 BP43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
232382 2003 BT47 31/01/2003 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
232383 2003 BV49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
232384 2003 BW49 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
232385 2003 BS51 27/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
232386 2003 BA54 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
232387 2003 BM58 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
232388 2003 BN61 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
232389 2003 BP62 28/01/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
232390 2003 BU67 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
232391 2003 BC84 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
232392 2003 BF85 31/01/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
232393 2003 BB88 27/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
232394 2003 BK88 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
232395 2003 BU89 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232396 2003 CD 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232397 2003 CX3 03/02/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
232398 2003 CB6 01/02/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
232399 2003 CA9 02/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
232400 2003 CE9 02/02/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL