Danh sách tiểu hành tinh/228901–229000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
228901 2003 SG71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
228902 2003 SS79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
228903 2003 SN107 20/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
228904 2003 SO133 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
228905 2003 SL140 19/09/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
228906 2003 SC141 19/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
228907 2003 SO145 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228908 2003 ST145 20/09/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
228909 2003 SZ145 20/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
228910 2003 SD153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
228911 2003 SA164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
228912 2003 SH169 23/09/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
228913 2003 SD184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
228914 2003 ST200 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
228915 2003 SF206 23/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
228916 2003 SF214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
228917 2003 SU217 28/09/2003 Sierra Nevada Sierra Nevada Obs. 5,7 km MPC · JPL
228918 2003 SM225 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
228919 2003 SN225 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
228920 2003 SJ234 25/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
228921 2003 SZ238 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
228922 2003 SL245 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
228923 2003 SB254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
228924 2003 ST256 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
228925 2003 SE267 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
228926 2003 SQ275 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
228927 2003 SY284 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
228928 2003 SN285 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228929 2003 SF299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
228930 2003 SC310 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
228931 2003 SU310 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
228932 2003 SY319 16/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
228933 2003 SY320 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
228934 2003 SP330 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
228935 2003 SK350 18/09/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
228936 2003 SC390 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
228937 2003 SG411 28/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
228938 2003 TR 01/10/2003 Drebach Drebach Obs. 4,4 km MPC · JPL
228939 2003 TQ6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
228940 2003 TP14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
228941 2003 TU16 14/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
228942 2003 TB18 14/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
228943 2003 TX49 03/10/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
228944 2003 TD54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
228945 2003 TC57 05/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
228946 2003 TD57 05/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
228947 2003 TQ59 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
228948 2003 UX8 16/10/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
228949 2003 UD53 18/10/2003 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
228950 2003 UT54 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
228951 2003 UA75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
228952 2003 UM77 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
228953 2003 UA82 18/10/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
228954 2003 UQ85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
228955 2003 UO99 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
228956 2003 UC108 19/10/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
228957 2003 UU112 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
228958 2003 UV112 20/10/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
228959 2003 UJ113 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
228960 2003 UC114 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
228961 2003 UM125 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
228962 2003 UT133 20/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
228963 2003 UX138 16/10/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
228964 2003 UN139 16/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
228965 2003 UC143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
228966 2003 UD161 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
228967 2003 UR162 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228968 2003 UW170 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
228969 2003 UT184 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
228970 2003 UT196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
228971 2003 UH199 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
228972 2003 UL208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
228973 2003 UV217 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
228974 2003 UV224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
228975 2003 UB250 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
228976 2003 UK266 28/10/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
228977 2003 UH271 17/10/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
228978 2003 UP272 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
228979 2003 UD274 29/10/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
228980 2003 UZ289 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
228981 2003 UC316 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
228982 2003 UF316 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
228983 2003 UU322 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
228984 2003 UA375 22/10/2003 Apache Point SDSS 4,6 km MPC · JPL
228985 2003 VR7 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
228986 2003 VP11 04/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
228987 2003 WP5 18/11/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
228988 2003 WN10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
228989 2003 WW11 18/11/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
228990 2003 WV36 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
228991 2003 WH55 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
228992 2003 WV71 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
228993 2003 WJ72 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
228994 2003 WO87 21/11/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
228995 2003 WO95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
228996 2003 WF101 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
228997 2003 WM101 21/11/2003 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
228998 2003 WJ112 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
228999 2003 WN141 21/11/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
229000 2003 WQ148 24/11/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also