Danh sách tiểu hành tinh/225601–225700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225601 2000 YY29 29/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,0 km MPC · JPL
225602 2000 YS38 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225603 2000 YT39 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225604 2000 YO41 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225605 2000 YK42 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225606 2000 YM43 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
225607 2000 YS49 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225608 2000 YB60 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
225609 2000 YN60 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
225610 2000 YJ74 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
225611 2000 YY77 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225612 2000 YK82 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225613 2000 YH107 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
225614 2000 YA120 19/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
225615 2000 YR124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
225616 2000 YB143 19/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225617 2001 AQ14 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225618 2001 AO26 05/01/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
225619 2001 AK32 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
225620 2001 AR34 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
225621 2001 BD 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
225622 2001 BY3 18/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
225623 2001 BS16 18/01/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
225624 2001 BJ39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
225625 2001 BK40 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
225626 2001 BQ52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225627 2001 BJ57 20/01/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
225628 2001 CS14 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225629 2001 DN51 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225630 2001 DR77 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225631 2001 ER15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
225632 2001 EX19 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
225633 2001 FF15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
225634 2001 FU49 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225635 2001 FY54 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
225636 2001 FD59 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
225637 2001 FL60 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
225638 2001 FF72 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
225639 2001 FS78 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225640 2001 FP84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
225641 2001 FO89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
225642 2001 FY89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
225643 2001 FN96 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225644 2001 FZ98 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225645 2001 FW107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
225646 2001 FN115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
225647 2001 FU119 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225648 2001 FA123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
225649 2001 FF126 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
225650 2001 FA146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
225651 2001 FK147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
225652 2001 FD148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
225653 2001 FC178 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225654 2001 FR189 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
225655 2001 HR28 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
225656 2001 HW33 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
225657 2001 JX1 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
225658 2001 KX43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225659 2001 KH47 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225660 2001 KB62 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
225661 2001 KH71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
225662 2001 KG74 26/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
225663 2001 LH16 13/06/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
225664 2001 MJ7 21/06/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
225665 2001 NU8 14/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
225666 2001 NE10 14/07/2001 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
225667 2001 ND15 13/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
225668 2001 OU2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
225669 2001 OE11 20/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
225670 2001 OP11 18/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
225671 2001 OY19 21/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
225672 2001 OE20 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
225673 2001 OV76 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
225674 2001 OA96 29/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 870 m MPC · JPL
225675 2001 PA 01/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
225676 2001 PZ15 09/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
225677 2001 PY21 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
225678 2001 PC43 12/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
225679 2001 PG50 15/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
225680 2001 PO60 13/08/2001 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
225681 2001 PL61 13/08/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
225682 2001 PA66 15/08/2001 Haleakala NEAT 870 m MPC · JPL
225683 2001 QQ8 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225684 2001 QC33 17/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
225685 2001 QW41 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225686 2001 QE60 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225687 2001 QG68 20/08/2001 Terre Haute C. Wolfe 3,0 km MPC · JPL
225688 2001 QQ88 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
225689 2001 QR116 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225690 2001 QS119 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225691 2001 QU124 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225692 2001 QJ146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225693 2001 QS146 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
225694 2001 QP158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
225695 2001 QX162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
225696 2001 QU169 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
225697 2001 QB170 23/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
225698 2001 QM185 21/08/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
225699 2001 QF186 21/08/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
225700 2001 QH193 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL