Danh sách tiểu hành tinh/225401–225500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
225401 1999 VL124 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225402 1999 VZ126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
225403 1999 VH132 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225404 1999 VD170 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225405 1999 VV195 03/11/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
225406 1999 VR211 12/11/1999 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
225407 1999 WD20 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
225408 1999 XH5 04/12/1999 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
225409 1999 XL25 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225410 1999 XA76 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225411 1999 XD162 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225412 1999 XR227 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
225413 1999 XC238 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
225414 1999 XV244 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
225415 1999 XA261 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225416 1999 YC 17/12/1999 Socorro LINEAR APO 1,7 km MPC · JPL
225417 1999 YJ10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
225418 2000 AY54 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225419 2000 AW70 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
225420 2000 AU82 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
225421 2000 AR159 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225422 2000 AB178 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225423 2000 AO206 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
225424 2000 AB209 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
225425 2000 AK216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
225426 2000 AF253 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
225427 2000 BF1 28/01/2000 Prescott P. G. Comba 1,2 km MPC · JPL
225428 2000 BX19 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
225429 2000 BJ35 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
225430 2000 CG 01/02/2000 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
225431 2000 CR9 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225432 2000 CJ35 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
225433 2000 CX43 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
225434 2000 CD59 06/02/2000 Needville Needville Obs. 1,0 km MPC · JPL
225435 2000 CL69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
225436 2000 CK79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
225437 2000 CK84 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
225438 2000 CC110 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
225439 2000 CZ136 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
225440 2000 DU5 25/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225441 2000 DJ6 28/02/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
225442 2000 DF16 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
225443 2000 DO26 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225444 2000 DN35 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225445 2000 DO36 29/02/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
225446 2000 DA61 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
225447 2000 DX61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225448 2000 DR67 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
225449 2000 DN77 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
225450 2000 DY86 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225451 2000 ER4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
225452 2000 EO10 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
225453 2000 ED13 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
225454 2000 EY14 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225455 2000 EQ15 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225456 2000 EK23 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
225457 2000 EG27 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225458 2000 EW35 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
225459 2000 ER44 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
225460 2000 EG53 04/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
225461 2000 EL53 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
225462 2000 EV55 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225463 2000 EQ67 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225464 2000 EV75 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
225465 2000 EU144 03/03/2000 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
225466 2000 EN168 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
225467 2000 ET173 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
225468 2000 ET177 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
225469 2000 FT3 28/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
225470 2000 FA21 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
225471 2000 FG24 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
225472 2000 FS36 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
225473 2000 FK47 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
225474 2000 FE59 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
225475 2000 GQ48 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225476 2000 GD55 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225477 2000 GO61 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
225478 2000 GV81 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225479 2000 GX89 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
225480 2000 GS112 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225481 2000 GV120 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
225482 2000 GS136 12/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
225483 2000 GT145 11/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
225484 2000 GY154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
225485 2000 GT160 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225486 2000 HQ2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
225487 2000 HV6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
225488 2000 HT15 28/04/2000 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
225489 2000 HD26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
225490 2000 HF31 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
225491 2000 HV40 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
225492 2000 HT49 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225493 2000 HP63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
225494 2000 HX81 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
225495 2000 HT105 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
225496 2000 KX2 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
225497 2000 KC40 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
225498 2000 KR73 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
225499 2000 LU23 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
225500 2000 LK32 05/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL