Danh sách tiểu hành tinh/216101–216200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
216101 2006 RJ23 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
216102 2006 RS24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
216103 2006 RE34 12/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
216104 2006 RA44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216105 2006 RX44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
216106 2006 RN46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216107 2006 RZ47 14/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
216108 2006 RL69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
216109 2006 RJ75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
216110 2006 RA85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216111 2006 RU87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216112 2006 RP90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
216113 2006 RB91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
216114 2006 SF14 17/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
216115 2006 SU19 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
216116 2006 SE28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216117 2006 SJ36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
216118 2006 SV38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216119 2006 SM42 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
216120 2006 SP46 19/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
216121 2006 ST56 20/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
216122 2006 SJ62 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
216123 2006 SN68 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
216124 2006 SW69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
216125 2006 SN71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
216126 2006 SD89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
216127 2006 SA92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216128 2006 SZ92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
216129 2006 SX93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216130 2006 SN95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216131 2006 SE97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
216132 2006 SH102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216133 2006 SH105 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
216134 2006 SE108 19/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
216135 2006 SP108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216136 2006 SZ108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
216137 2006 SO110 20/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
216138 2006 SJ112 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
216139 2006 SL119 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
216140 2006 ST119 18/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
216141 2006 SQ142 19/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
216142 2006 SQ147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
216143 2006 SY172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
216144 2006 SE219 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
216145 2006 SY261 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
216146 2006 SU262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
216147 2006 SE275 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
216148 2006 SO280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
216149 2006 SW280 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
216150 2006 SL285 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216151 2006 SV288 26/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
216152 2006 SU290 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
216153 2006 SD300 26/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
216154 2006 SS318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216155 2006 SY318 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
216156 2006 SF323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
216157 2006 SM327 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
216158 2006 SD328 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
216159 2006 SA333 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216160 2006 SK334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216161 2006 SD354 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
216162 2006 SL360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
216163 2006 SF361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
216164 2006 SM377 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
216165 2006 SE383 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
216166 2006 SM385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,8 km MPC · JPL
216167 2006 SD389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
216168 2006 SG391 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216169 2006 SU392 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
216170 2006 SF394 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
216171 2006 SS404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
216172 2006 ST408 19/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
216173 2006 TK6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
216174 2006 TA21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
216175 2006 TE21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
216176 2006 TP21 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
216177 2006 TE23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
216178 2006 TG23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
216179 2006 TC24 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
216180 2006 TF31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
216181 2006 TV35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
216182 2006 TD45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
216183 2006 TP53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
216184 2006 TT60 14/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
216185 2006 TT64 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
216186 2006 TU73 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
216187 2006 TO74 11/10/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
216188 2006 TC79 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
216189 2006 TK102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
216190 2006 TD109 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
216191 2006 TS109 11/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
216192 2006 TT112 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
216193 2006 TL117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
216194 2006 UA4 17/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
216195 2006 UD5 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
216196 2006 UW5 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
216197 2006 UA7 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
216198 2006 UH7 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
216199 2006 UR7 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
216200 2006 UQ11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL