Danh sách tiểu hành tinh/211701–211800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
211701 2003 WD153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
211702 2003 WK169 19/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211703 2003 XB1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211704 2003 XE2 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211705 2003 XD4 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211706 2003 XB6 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211707 2003 XZ6 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
211708 2003 XB10 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211709 2003 XQ16 14/12/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
211710 2003 XD18 14/12/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
211711 2003 YF1 17/12/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
211712 2003 YH3 19/12/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,7 km MPC · JPL
211713 2003 YR16 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
211714 2003 YT19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
211715 2003 YT25 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
211716 2003 YA28 17/12/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
211717 2003 YV35 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
211718 2003 YH37 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
211719 2003 YK38 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
211720 2003 YX38 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
211721 2003 YF40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
211722 2003 YB44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
211723 2003 YC53 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
211724 2003 YA60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
211725 2003 YO66 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211726 2003 YY73 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
211727 2003 YS77 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
211728 2003 YQ82 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211729 2003 YS91 20/12/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211730 2003 YR101 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
211731 2003 YF104 21/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211732 2003 YS105 22/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
211733 2003 YJ109 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
211734 2003 YT118 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
211735 2003 YE121 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
211736 2003 YK122 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
211737 2003 YR125 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
211738 2003 YV136 25/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
211739 2003 YD138 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
211740 2003 YN144 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
211741 2003 YN147 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
211742 2003 YA149 29/12/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
211743 2003 YL149 29/12/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
211744 2003 YQ150 29/12/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
211745 2003 YO153 29/12/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
211746 2003 YM156 16/12/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
211747 2003 YL162 17/12/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
211748 2003 YW180 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
211749 2003 YY180 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
211750 2004 AC2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
211751 2004 AP3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
211752 2004 AK9 14/01/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
211753 2004 AL9 14/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
211754 2004 AR16 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
211755 2004 BU2 16/01/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
211756 2004 BT4 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211757 2004 BU11 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
211758 2004 BF12 16/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
211759 2004 BC16 18/01/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
211760 2004 BB17 17/01/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
211761 2004 BR21 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
211762 2004 BL27 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
211763 2004 BP45 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
211764 2004 BF47 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211765 2004 BR49 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
211766 2004 BP52 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
211767 2004 BT52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
211768 2004 BR53 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
211769 2004 BF55 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
211770 2004 BE77 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
211771 2004 BO80 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
211772 2004 BQ90 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
211773 2004 BF96 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
211774 2004 BA98 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
211775 2004 BE113 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211776 2004 BD116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
211777 2004 BJ117 28/01/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
211778 2004 BC121 31/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
211779 2004 BO131 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
211780 2004 BA132 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
211781 2004 BT137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
211782 2004 BK141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
211783 2004 BP149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
211784 2004 CE19 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
211785 2004 CZ22 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
211786 2004 CW28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
211787 2004 CJ44 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
211788 2004 CL45 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
211789 2004 CR58 10/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
211790 2004 CB60 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
211791 2004 CL65 14/02/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
211792 2004 CF68 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
211793 2004 CN69 11/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
211794 2004 CY69 11/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
211795 2004 CG94 11/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
211796 2004 CC100 15/02/2004 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
211797 2004 CR104 13/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
211798 2004 CP113 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
211799 2004 CL120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
211800 2004 CW120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL