Danh sách tiểu hành tinh/209801–209900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
209801 2005 GK55 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
209802 2005 GY58 04/04/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
209803 2005 GQ60 06/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
209804 2005 GS60 06/04/2005 Jarnac Jarnac Obs. 2,2 km MPC · JPL
209805 2005 GU60 08/04/2005 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
209806 2005 GN63 02/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
209807 2005 GK66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
209808 2005 GL66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
209809 2005 GD68 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
209810 2005 GK72 04/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
209811 2005 GW77 06/04/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
209812 2005 GN78 06/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
209813 2005 GZ79 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
209814 2005 GB80 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
209815 2005 GC86 04/04/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
209816 2005 GY88 05/04/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
209817 2005 GH89 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
209818 2005 GE96 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
209819 2005 GY99 08/04/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
209820 2005 GB102 09/04/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
209821 2005 GB103 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
209822 2005 GM111 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
209823 2005 GL114 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
209824 2005 GP133 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
209825 2005 GV136 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
209826 2005 GC137 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209827 2005 GP138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
209828 2005 GY138 12/04/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
209829 2005 GH140 13/04/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
209830 2005 GU140 13/04/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
209831 2005 GS145 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209832 2005 GB147 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209833 2005 GS151 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
209834 2005 GS152 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
209835 2005 GE153 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
209836 2005 GJ153 13/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
209837 2005 GH154 08/04/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
209838 2005 GS154 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
209839 2005 GM155 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
209840 2005 GE161 13/04/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
209841 2005 GG163 10/04/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
209842 2005 GX164 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
209843 2005 GC167 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
209844 2005 GK169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
209845 2005 GO173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
209846 2005 GY202 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
209847 2005 GG210 09/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
209848 2005 HU4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209849 2005 HD9 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
209850 2005 JJ 01/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
209851 2005 JF2 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
209852 2005 JS20 04/05/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
209853 2005 JS25 03/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
209854 2005 JB26 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
209855 2005 JQ27 03/05/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
209856 2005 JL28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
209857 2005 JQ28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209858 2005 JG30 04/05/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
209859 2005 JZ32 04/05/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
209860 2005 JX34 04/05/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
209861 2005 JD37 04/05/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
209862 2005 JJ37 05/05/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
209863 2005 JB39 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
209864 2005 JW50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
209865 2005 JT58 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
209866 2005 JK64 04/05/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
209867 2005 JH66 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
209868 2005 JV66 04/05/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
209869 2005 JU68 06/05/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
209870 2005 JV68 06/05/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
209871 2005 JZ68 06/05/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
209872 2005 JE77 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
209873 2005 JL82 06/05/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
209874 2005 JY88 11/05/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
209875 2005 JW90 11/05/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
209876 2005 JV115 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
209877 2005 JV138 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
209878 2005 JM140 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
209879 2005 JX146 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
209880 2005 JL150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
209881 2005 JQ158 06/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
209882 2005 JW163 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
209883 2005 JZ170 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
209884 2005 JP180 11/05/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
209885 2005 JF185 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
209886 2005 KP1 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
209887 2005 LB1 01/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
209888 2005 LY6 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
209889 2005 LZ6 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
209890 2005 LL7 03/06/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
209891 2005 LK15 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
209892 2005 LA21 05/06/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
209893 2005 LZ25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
209894 2005 LA29 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
209895 2005 LL30 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
209896 2005 MK10 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
209897 2005 MV14 29/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
209898 2005 MY20 30/06/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
209899 2005 MZ29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
209900 2005 MH42 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL