Danh sách tiểu hành tinh/210801–210900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
210801 2001 FS110 18/03/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210802 2001 FG137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
210803 2001 FM167 19/03/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
210804 2001 FZ189 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
210805 2001 GO7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
210806 2001 HN40 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210807 2001 HQ40 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210808 2001 HO66 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
210809 2001 JQ9 15/05/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
210810 2001 KS 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210811 2001 KC14 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210812 2001 KW19 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210813 2001 KV22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
210814 2001 KZ31 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
210815 2001 KM43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210816 2001 KH62 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
210817 2001 KY74 28/05/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
210818 2001 LL7 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210819 2001 MH10 18/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
210820 2001 NY3 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
210821 2001 NN5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
210822 2001 NJ11 14/07/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
210823 2001 NV17 14/07/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
210824 2001 NJ18 12/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
210825 2001 NL18 12/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
210826 2001 OV17 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
210827 2001 OL22 19/07/2001 OCA-Anza M. White, M. Collins 4,2 km MPC · JPL
210828 2001 OP37 20/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
210829 2001 OV45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
210830 2001 OZ52 21/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
210831 2001 OB84 17/07/2001 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
210832 2001 PG5 09/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
210833 2001 PQ5 10/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
210834 2001 PR39 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
210835 2001 PO41 11/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
210836 2001 PB46 12/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
210837 2001 PT46 13/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
210838 2001 PR62 13/08/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
210839 2001 QY15 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
210840 2001 QQ87 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
210841 2001 QE107 23/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
210842 2001 QJ126 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
210843 2001 QE146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
210844 2001 QK184 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210845 2001 QA192 22/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
210846 2001 QF211 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
210847 2001 QY214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
210848 2001 QD241 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
210849 2001 QD253 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210850 2001 QX267 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210851 2001 QD275 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
210852 2001 QN283 18/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
210853 2001 QJ290 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
210854 2001 QE317 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
210855 2001 RU24 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
210856 2001 RN30 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210857 2001 RU36 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210858 2001 RM41 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
210859 2001 RQ41 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
210860 2001 RV41 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
210861 2001 RF46 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
210862 2001 RF53 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
210863 2001 RS60 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210864 2001 RG62 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
210865 2001 RM84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
210866 2001 RB85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
210867 2001 RM99 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
210868 2001 RO108 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
210869 2001 RE112 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
210870 2001 RE118 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210871 2001 RY124 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
210872 2001 RL126 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210873 2001 RN138 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
210874 2001 RH155 12/09/2001 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
210875 2001 SK5 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210876 2001 SY13 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
210877 2001 SR14 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
210878 2001 SH32 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210879 2001 ST38 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210880 2001 SH51 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
210881 2001 SN61 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210882 2001 SE72 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
210883 2001 SE78 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
210884 2001 SF82 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
210885 2001 SO86 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
210886 2001 SO87 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210887 2001 SL93 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
210888 2001 SA94 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210889 2001 SR105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
210890 2001 SN126 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
210891 2001 SV128 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
210892 2001 ST132 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
210893 2001 SP133 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210894 2001 SZ134 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
210895 2001 SN154 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
210896 2001 SD162 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
210897 2001 SB166 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
210898 2001 SA167 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
210899 2001 SY171 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
210900 2001 SL177 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL