Danh sách tiểu hành tinh/206801–206900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206801 2004 DQ48 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
206802 2004 DF49 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206803 2004 DO49 20/02/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
206804 2004 DZ49 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206805 2004 DJ51 23/02/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
206806 2004 DT51 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206807 2004 DK52 25/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206808 2004 DU55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206809 2004 DS58 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206810 2004 DG59 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206811 2004 DB61 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
206812 2004 DF63 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
206813 2004 DP72 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
206814 2004 DZ78 18/02/2004 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
206815 2004 EG5 11/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206816 2004 EZ5 11/03/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
206817 2004 EW8 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
206818 2004 EJ11 10/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
206819 2004 EF13 11/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
206820 2004 ET13 11/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
206821 2004 EQ14 11/03/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
206822 2004 EB17 12/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
206823 2004 EC19 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206824 2004 EF19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206825 2004 EH21 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
206826 2004 EH33 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
206827 2004 EK37 14/03/2004 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
206828 2004 EO38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
206829 2004 EC40 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
206830 2004 EV41 15/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
206831 2004 EY45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
206832 2004 EL46 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206833 2004 EU49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
206834 2004 EA55 14/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206835 2004 EH56 14/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
206836 2004 ET61 12/03/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
206837 2004 ER68 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206838 2004 EV70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
206839 2004 EX71 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
206840 2004 EH80 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206841 2004 ED81 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
206842 2004 EJ81 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
206843 2004 EK81 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
206844 2004 EF88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206845 2004 ET92 15/03/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
206846 2004 EM96 11/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
206847 2004 ER107 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206848 2004 EY112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
206849 2004 FZ17 28/03/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
206850 2004 FZ20 16/03/2004 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
206851 2004 FZ23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
206852 2004 FW24 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206853 2004 FS28 23/03/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
206854 2004 FT30 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
206855 2004 FS31 30/03/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
206856 2004 FO44 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
206857 2004 FZ51 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206858 2004 FF53 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
206859 2004 FC55 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
206860 2004 FJ56 16/03/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
206861 2004 FM56 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
206862 2004 FF63 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206863 2004 FJ70 16/03/2004 Valmeca Valmeca Obs. 5,0 km MPC · JPL
206864 2004 FZ78 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
206865 2004 FD81 16/03/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
206866 2004 FV83 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
206867 2004 FZ85 19/03/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
206868 2004 FB88 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
206869 2004 FW92 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206870 2004 FX93 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206871 2004 FA112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
206872 2004 FU118 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206873 2004 FR120 23/03/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
206874 2004 FJ121 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206875 2004 FS124 27/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
206876 2004 FH126 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206877 2004 FF139 20/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
206878 2004 FF144 29/03/2004 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
206879 2004 FC148 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
206880 2004 FU151 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
206881 2004 FJ161 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206882 2004 GF1 09/04/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
206883 2004 GN2 12/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206884 2004 GZ10 08/04/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
206885 2004 GC12 12/04/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
206886 2004 GJ15 14/04/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
206887 2004 GG19 15/04/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
206888 2004 GC21 11/04/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
206889 2004 GT32 12/04/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
206890 2004 GA42 14/04/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
206891 2004 GT44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
206892 2004 GJ75 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
206893 2004 HZ6 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
206894 2004 HY10 17/04/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
206895 2004 HW16 16/04/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
206896 2004 HL21 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
206897 2004 HJ28 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206898 2004 HJ30 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
206899 2004 HP34 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
206900 2004 HT36 22/04/2004 Catalina CSS 740 m MPC · JPL