Danh sách tiểu hành tinh/198401–198500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
198401 2004 VB53 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
198402 2004 VL54 04/11/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
198403 2004 VA55 09/11/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
198404 2004 VW56 04/11/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
198405 2004 VY56 04/11/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
198406 2004 VZ56 04/11/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
198407 2004 VG58 09/11/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
198408 2004 VT59 09/11/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
198409 2004 VF62 06/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198410 2004 VN62 06/11/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
198411 2004 VB63 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
198412 2004 VD63 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
198413 2004 VP63 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
198414 2004 VJ65 10/11/2004 Cordell-Lorenz D. T. Durig, M. A. Mathison 2,4 km MPC · JPL
198415 2004 VE70 03/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
198416 2004 VU70 07/11/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198417 2004 VF71 09/11/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,0 km MPC · JPL
198418 2004 VH72 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
198419 2004 VA73 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
198420 2004 VL73 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
198421 2004 VM77 12/11/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
198422 2004 VV77 12/11/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198423 2004 VK80 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
198424 2004 VL80 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
198425 2004 VT81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
198426 2004 VR82 09/11/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
198427 2004 VW84 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
198428 2004 VX89 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
198429 2004 VC90 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
198430 2004 VB93 09/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
198431 2004 VG93 09/11/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
198432 2004 VL95 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
198433 2004 VZ110 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 2,7 km MPC · JPL
198434 2004 WX 17/11/2004 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
198435 2004 WN2 19/11/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
198436 2004 WH3 17/11/2004 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
198437 2004 WV3 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
198438 2004 WA6 19/11/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
198439 2004 WT6 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
198440 2004 WV6 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
198441 2004 WK7 19/11/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
198442 2004 WR7 19/11/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
198443 2004 WC9 19/11/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
198444 2004 WX10 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
198445 2004 XD3 03/12/2004 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 4,1 km MPC · JPL
198446 2004 XS3 04/12/2004 Antares R. Holmes 4,2 km MPC · JPL
198447 2004 XB4 02/12/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
198448 2004 XV4 02/12/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
198449 2004 XM5 03/12/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
198450 Scattolin 2004 XG6 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 2,0 km MPC · JPL
198451 2004 XX6 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
198452 2004 XH8 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
198453 2004 XL8 02/12/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
198454 2004 XP8 02/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198455 2004 XU9 02/12/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
198456 2004 XJ10 02/12/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
198457 2004 XK12 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
198458 2004 XN12 08/12/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
198459 2004 XF13 08/12/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
198460 2004 XA16 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
198461 2004 XG16 09/12/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
198462 2004 XU17 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198463 2004 XT19 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198464 2004 XP21 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
198465 2004 XL22 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
198466 2004 XR22 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198467 2004 XD24 09/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
198468 2004 XE24 09/12/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
198469 2004 XT24 09/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
198470 2004 XW25 09/12/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
198471 2004 XD27 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
198472 2004 XG32 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
198473 2004 XK33 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
198474 2004 XO36 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198475 2004 XK37 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
198476 2004 XE38 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
198477 2004 XH38 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
198478 2004 XP38 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198479 2004 XD39 07/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
198480 2004 XW40 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
198481 2004 XV41 09/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
198482 2004 XK42 02/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
198483 2004 XU47 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
198484 2004 XS48 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198485 2004 XD49 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
198486 2004 XV51 11/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
198487 2004 XP57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
198488 2004 XT57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
198489 2004 XD59 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
198490 2004 XS59 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
198491 2004 XD62 13/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198492 2004 XU62 10/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 3,9 km MPC · JPL
198493 2004 XD65 02/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
198494 2004 XR66 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
198495 2004 XP69 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198496 2004 XV72 09/12/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
198497 2004 XA73 09/12/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
198498 2004 XD73 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
198499 2004 XJ73 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
198500 2004 XN73 10/12/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL