Danh sách tiểu hành tinh/189501–189600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189501 2000 AU179 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
189502 2000 AZ217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
189503 2000 AH228 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
189504 2000 CZ53 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
189505 2000 CF80 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189506 2000 CO117 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
189507 2000 DY7 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189508 2000 DL14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
189509 2000 DZ20 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
189510 2000 DX53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189511 2000 DF76 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189512 2000 ES22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
189513 2000 GA49 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189514 2000 GU113 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
189515 2000 GJ130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
189516 2000 GJ155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
189517 2000 HL2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189518 2000 HC4 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189519 2000 HB71 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
189520 2000 KU71 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
189521 2000 OB7 30/07/2000 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
189522 2000 OH22 30/07/2000 Socorro LINEAR 1000 m MPC · JPL
189523 2000 OM31 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189524 2000 OV34 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189525 2000 PT3 03/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189526 2000 PW4 04/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
189527 2000 PX6 04/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
189528 2000 QL33 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189529 2000 QA34 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189530 2000 QH58 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189531 2000 QV70 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189532 2000 QK78 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189533 2000 QZ84 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189534 2000 QH92 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
189535 2000 QS94 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189536 2000 QF95 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189537 2000 QX108 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189538 2000 QK118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189539 2000 QG130 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
189540 2000 QZ164 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189541 2000 QJ173 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189542 2000 QM218 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
189543 2000 RH 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189544 2000 RV11 03/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
189545 2000 RT36 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189546 2000 RW36 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189547 2000 RN44 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
189548 2000 RJ47 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189549 2000 RA67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189550 2000 RD70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189551 2000 RF74 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189552 2000 RL77 06/09/2000 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
189553 2000 ST2 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
189554 2000 SO26 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189555 2000 SY37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189556 2000 SQ47 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
189557 2000 SU76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189558 2000 SL81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189559 2000 SY90 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189560 2000 SW92 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189561 2000 SN115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189562 2000 SX212 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189563 2000 SG222 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189564 2000 SG245 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189565 2000 SG273 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189566 2000 SQ278 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189567 2000 SW310 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189568 2000 SN311 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189569 2000 SQ312 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189570 2000 SW316 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189571 2000 SX317 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
189572 2000 SV351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
189573 2000 TV23 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189574 2000 TT43 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189575 2000 UG14 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189576 2000 UT29 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189577 2000 UR42 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
189578 2000 US60 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
189579 2000 UC68 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189580 2000 UX69 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189581 2000 UL76 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189582 2000 VC14 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189583 2000 VT34 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189584 2000 VR54 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189585 2000 VW54 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189586 2000 WC5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189587 2000 WR7 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189588 2000 WY7 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189589 2000 WO16 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189590 2000 WP24 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
189591 2000 WY37 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189592 2000 WP39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189593 2000 WL73 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189594 2000 WG79 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189595 2000 WU86 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189596 2000 WR98 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
189597 2000 WG119 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189598 2000 WG120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189599 2000 WD126 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189600 2000 WE139 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189501 2000 AU179 07/01/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
189502 2000 AZ217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
189503 2000 AH228 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
189504 2000 CZ53 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
189505 2000 CF80 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189506 2000 CO117 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
189507 2000 DY7 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
189508 2000 DL14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
189509 2000 DZ20 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
189510 2000 DX53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189511 2000 DF76 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189512 2000 ES22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
189513 2000 GA49 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189514 2000 GU113 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
189515 2000 GJ130 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
189516 2000 GJ155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
189517 2000 HL2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
189518 2000 HC4 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
189519 2000 HB71 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
189520 2000 KU71 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
189521 2000 OB7 30/07/2000 Gnosca S. Sposetti 1,1 km MPC · JPL
189522 2000 OH22 30/07/2000 Socorro LINEAR 1000 m MPC · JPL
189523 2000 OM31 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189524 2000 OV34 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189525 2000 PT3 03/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189526 2000 PW4 04/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
189527 2000 PX6 04/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
189528 2000 QL33 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189529 2000 QA34 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189530 2000 QH58 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189531 2000 QV70 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189532 2000 QK78 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189533 2000 QZ84 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189534 2000 QH92 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
189535 2000 QS94 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189536 2000 QF95 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189537 2000 QX108 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189538 2000 QK118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189539 2000 QG130 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
189540 2000 QZ164 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189541 2000 QJ173 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189542 2000 QM218 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
189543 2000 RH 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189544 2000 RV11 03/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
189545 2000 RT36 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189546 2000 RW36 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189547 2000 RN44 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
189548 2000 RJ47 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189549 2000 RA67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189550 2000 RD70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189551 2000 RF74 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189552 2000 RL77 06/09/2000 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
189553 2000 ST2 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
189554 2000 SO26 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189555 2000 SY37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189556 2000 SQ47 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
189557 2000 SU76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189558 2000 SL81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189559 2000 SY90 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189560 2000 SW92 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189561 2000 SN115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189562 2000 SX212 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189563 2000 SG222 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
189564 2000 SG245 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189565 2000 SG273 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189566 2000 SQ278 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189567 2000 SW310 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189568 2000 SN311 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189569 2000 SQ312 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189570 2000 SW316 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189571 2000 SX317 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
189572 2000 SV351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
189573 2000 TV23 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189574 2000 TT43 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189575 2000 UG14 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189576 2000 UT29 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
189577 2000 UR42 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
189578 2000 US60 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
189579 2000 UC68 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189580 2000 UX69 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189581 2000 UL76 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189582 2000 VC14 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189583 2000 VT34 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189584 2000 VR54 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189585 2000 VW54 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189586 2000 WC5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189587 2000 WR7 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189588 2000 WY7 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189589 2000 WO16 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189590 2000 WP24 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
189591 2000 WY37 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189592 2000 WP39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189593 2000 WL73 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189594 2000 WG79 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189595 2000 WU86 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189596 2000 WR98 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
189597 2000 WG119 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
189598 2000 WG120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189599 2000 WD126 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
189600 2000 WE139 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL