Danh sách tiểu hành tinh/189101–189200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
189101 2001 RW112 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189102 2001 SY19 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189103 2001 SG28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189104 2001 SV97 20/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
189105 2001 ST105 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189106 2001 SG215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189107 2001 SW280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
189108 2001 SW337 20/09/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
189109 2001 TA40 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189110 2001 TR55 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
189111 2001 TC125 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
189112 2001 UO19 16/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
189113 2001 UA153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189114 2001 UO165 23/10/2001 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
189115 2001 UE167 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
189116 2001 US202 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
189117 2001 VD5 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
189118 2001 VD47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
189119 2001 VZ91 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189120 2001 WQ7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189121 2001 WY13 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189122 2001 WF60 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
189123 2001 WW70 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189124 2001 XO21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189125 2001 XW55 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189126 2001 XX81 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189127 2001 XT82 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
189128 2001 XV133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189129 2001 XH173 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
189130 2001 XT189 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
189131 2001 XM249 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
189132 2001 YB19 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
189133 2001 YG112 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
189134 2002 AT11 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189135 2002 AQ146 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
189136 2002 BF29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
189137 2002 CT43 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189138 2002 CL50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
189139 2002 CL128 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
189140 2002 CT136 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
189141 2002 DO2 19/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
189142 2002 FK35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
189143 2002 GU1 02/04/2002 Kvistaberg UDAS 5,6 km MPC · JPL
189144 2002 GF7 12/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,6 km MPC · JPL
189145 2002 GU47 04/04/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
189146 2002 GQ68 08/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
189147 2002 GS141 13/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
189148 2002 GA157 13/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
189149 2002 GE175 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
189150 2002 HV7 20/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
189151 2002 JE12 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
189152 2002 JP14 07/05/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
189153 2002 JZ39 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
189154 2002 JO43 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
189155 2002 JK58 09/05/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
189156 2002 JO117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
189157 2002 JT118 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
189158 2002 JZ131 09/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
189159 2002 LZ19 06/06/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
189160 2002 LV32 03/06/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
189161 2002 QF6 17/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189162 2002 QQ10 17/08/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
189163 2002 RK250 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
189164 2002 TF4 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
189165 2002 TQ96 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
189166 2002 TW226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
189167 2002 TU264 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189168 2002 VF14 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
189169 2002 VQ17 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189170 2002 VH66 08/11/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
189171 2002 VX87 08/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
189172 2002 VT133 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
189173 2002 XY4 05/12/2002 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
189174 2002 XW27 05/12/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 1,5 km MPC · JPL
189175 2002 XK49 10/12/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
189176 2002 XJ94 01/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
189177 2002 XW117 10/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
189178 2002 YQ25 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
189179 2002 YS27 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
189180 2003 AH8 03/01/2003 Eskridge Farpoint Obs. 920 m MPC · JPL
189181 2003 AS66 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
189182 2003 BW12 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
189183 2003 BN16 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
189184 2003 BM32 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
189185 2003 CM7 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
189186 2003 CU25 09/02/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
189187 2003 EY24 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
189188 Floraliën 2003 FL6 27/03/2003 Uccle T. Pauwels 5,9 km MPC · JPL
189189 2003 FN20 23/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
189190 2003 FR28 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
189191 2003 FL30 25/03/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
189192 2003 FE76 27/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
189193 2003 FO96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
189194 2003 LX1 01/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
189195 2003 PB1 01/08/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
189196 2003 QH28 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
189197 2003 QF61 23/08/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
189198 2003 QW71 25/08/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
189199 2003 RJ1 02/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
189200 2003 RS7 04/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL